Inscriure's a la prova 6949 - prova-FP-GS-6949 Departament d'Educació
 • Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
 • Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 d'abril de 2021
 • Presentació de la documentació al centre: del 15 al 28 d'abril de 2021 (en horari d'atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021
 • Prova: 12 i 13 de maig de 2021

Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Educació. 

Del 15 al 28 d'abril, al centre triat per fer la prova (en horari d'atenció al públic), cal presentar:

 • Aspirants exclosos a la llista provisional
  • perquè no han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

 • Aspirants que sol·liciten l'obtenció de puntuació complementària:
 • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:
  • Documents justificatius corresponents.

 

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2021) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

Opcions de matèries corresponents a la part específica

 

- Taxa d'inscripció: 38,35 euros.
- Termini per fer el pagament: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h).

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l'aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d’una víctima),
 • els membres d'unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania
 • els menors tutelats o les persones extutelades menors de 21 d'anys d'edat,
 • els infants i els adolescents en acolliment familiar.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova; la sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Els sol·licitants han d'acreditar les causes que motiven la petició, mitjançant la presentació d'algun d'aquests documents:

 • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'especifiqui del grau de discapacitat reconeguda.
 • Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que especifiqui  les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
 • Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.


La documentació s'ha de presentar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. El termini de presentació és del 15 al 29 de març de 2021. 

La Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.