Inscriure's a la prova 11013 - prova-APD-GM-11013 Departament d'Educació

Presentació de la sol·licitud: 

 • Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica): del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
 • Convocatòria extraordinària (part específica): del 24 al 28 de maig de 2021
 • Convocatòria de setembre (part específica): de l'1 al 7 setembre de 2021

Consulteu el calendari complet al web del Departament d'Educació. 

Del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per fer la prova mitjançant un correu electrònic adreçat a la seva bústia corporativa, cal presentar: 

 • Aspirants exclosos a la llista provisional perquè no han acreditat els requisits de participació:
  • una fotocòpia del DNI, NIE o passaport

 • Aspirants exclosos a la llista provisional per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa:
  • una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent

 • Aspirants que sol·liciten l'obtenció de puntuació complementària:
 • Aspirants que sol·liciten una o més exempcions de la prova:
  • documents justificatius corresponents


En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.

Les persones que tenen el títol de graduat d'educació secundària obligatòria (o un títol equivalent a efectes d'accés) només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben en l'últim curs d'un d'aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen el títol en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de graduat d'educació secundària obligatòria (o equivalent) han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2021).

Només han de pagar taxa d'inscripció (23,85 euros) les persones que s'inscriuen a la part comuna de la prova.

 • Termini per fer el pagament: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)


El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l'aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta a seguir és Pagaments> Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que es conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima),
 • els membres d'unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania,
 • els menors tutelats o les persones extutelades menors de 21 d'anys d'edat,
 • els infants i els adolescents en acolliment familiar.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, s'ha de presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa

Per sol·licitar la devolució de la taxa s'ha de fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Aquestes persones han de fer arribar mitjançant un correu electrònic adreçat a  gestioproves.educacio@gencat.cat, els documents següents:

 • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda.
 • Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si escau.
 • Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Terminis

 • Convocatòria ordinària: no més tard del 29 de març de 2021
 • Convocatòria extraordinària: no més tard del 8 de juny de 2021
 • Convocatòria de setembre: no més tard del 7 de setembre de 2021


La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació. El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.