Inscriure's a les proves 8435 - Proves específiques d'accés als ensenyaments esportius Departament d'Educació

Durant la realització de les proves és imprescindible portar l'original del document identificador amb el qual es va fer la inscripció.

La inscripció per a aquests ensenyaments es portarà a terme entre els dies 1 i 13 de setembre de 2021.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'ha validat el seu dret a l'exempció o a la bonificació de la taxa han de presentar una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

Consulteu la documentació justificativa de les exempcions de les proves al web del Departament.

Consulteu també la documentació que han de presentar les persones que necessiten recursos addicionals per fer les proves perquè tenen necessitats específiques i la que han de presentar les persones que tenen dret a una bonificació o a l'exempció del pagament de les taxes d'inscripció (vegeu l'apartat Taxes d'aquesta pàgina).

Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

No hi ha requisits específics per inscriure's a les proves d’accés

Només en el cas de l'especialitat de busseig esportiu amb escafandre autònom cal tenir el títol d'aptitud de bussejador de primera classe o un certificat declarat equivalent.

Després de les proves, per fer la matrícula cal acreditar el títol o el certificat que permet l'accés als ensenyaments esportius:

 • primer nivell o cicle inicial:
  graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o certificat de superació de la prova d'accés de caràcter general de tècnic esportiu i a les formacions esportives de nivell 1 (o equivalent)
 • segon nivell o cicle final:
  certificat de superació del primer nivell o de cicle inicial de l'especialitat corresponent

 • grau superior:
  tècnic en la modalitat esportiva corresponent i títol de batxiller o un títol equivalent, títol de tècnic superior de formació professional o grau universitari, o una prova general d'accés

Import del preu públic de la inscripció: 49,25 euros.

 • Estan exempts del pagament:
  • els membres de famíles nombroses de categoria especial,
  • les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
  • les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i
  • les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 • Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import:
  • els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria especial o general.

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Per sol·licitar la devolució del preu públic cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).