Inscriure's a la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic

Inscriure's a la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic 9590 - 9590-artistics-superiors Departament d'Educació
 • Inscripció: del 22 de març (a les 9 h) al 26 de març de2021
 • Pagament de la taxa d'inscripció: fins al 29 de març de 2021 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 16 d'abril de 2021
 • Presentació de documentació només en cas d'exclusió: en els deu dies següents a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos (a l'Institut Pedralbes de Barcelona, en horari d'atenció al públic) 
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 7 de maig de2021
 • Prova: 12 de maig de 2021 (a les 16 h). Institut Pedralbes, Avinguda d'Esplugues, 36-42, 08034 Barcelona.


Vegeu el calendari complet al web del Departament d'Educació. 

Si escau, en els deu dies següents a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos s'ha de presentar (en horari de registre) al centre la documentació següent: 

 • exclosos perquè no s'han acreditat els requisits de participació: una fotocòpia del DNI, NIE o passaport;
 • exclosos per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.


Si els documents no es presenten dins el termini indicat l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Les persones que tenen necessitats específiques i demanen recursos addicionals per fer la prova han de presentar (en el termini i el lloc establert) els documents justificatius d'aquestes circumstàncies.

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir 18 anys o més (o complir-los l'any 2021).

Taxa d'inscripció: 36,90 euros.

El pagament de la taxa es pot fer fins al 29 de març de 2021 (abans de les 22 h), per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l'aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres.

En qualsevol cas, és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

Bonificacions i exempcions

Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
 • tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
 • estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
 • ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima), 
 • els membres d'unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania,
 • les víctimes de violència de gènere,
 • les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat,
 • els infants o adolescents en acolliment familiar


El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.

Devolució de la taxa

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona 08021).

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats o altres trastorns greus que tenen la declaració legal de disminució poden sol·licitar una adaptació de la prova, així com els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la. La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

Aquestes persones han de fer arribar, abans del 30 de març de 2021, al registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08201 Barcelona) la sol·licitud i la documentació següent:

 1. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat mèdic oficial.
 2. Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn al·legat.
 3. Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.


La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina les mesures o recursos addicionals, ho notifica a la persona interessada i a la comissió avaluadora corresponent. La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.