Presentar la sol·licitud 9434 - 9434-esportius Departament d'Educació

El termini per presentar la sol·licitud de preinscripció (primer període) és del 3 de maig al 4 de juny de 2021.

Consulteu els altres períodes al web Preinscripció.

Per fer la sol·licitud de preinscripció, s'ha de presentar sol·licitud degudament emplenada al centre demanat en primer lloc juntament amb el DNI, NIE o passaport.

Els  menors d'edat també han de presentar: 

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment del criteri de prioritat han presentar la documentació que ho acredita.

Per poder cursar cicles d'ensenyaments esportius cal complir els requisits d'accés que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de la preinscripció.