Presentar la sol·licitud als estudis de doble titulació batxillerat i baccalauréat

Presentar la sol·licitud als estudis de doble titulació batxillerat i baccalauréat 9388 - 9388-batxillerat Departament d'Educació

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 3 al 7 de maig de 2021

Publicació (als centres) de les llistes d'alumnes admesos: 17 de maig de 2021

Cal presentar el model de sol·licitud emplenat i la documentació oportuna al centre.

Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.

Els alumnes menors d'edat també han d'enviar:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l'acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit