Sol·licitar l'ajut 358 - 358-ajuts-ministerio-NEE Departament d'Educació

Termini per presentar la sol·licitud: del 3 d'agost al 30 de setembre de 2021

 1. Als efectes d'acreditar l'acompliment dels requisits d'accés a la convocatòria, l'alumnat amb necessitat derivada de discapacitat ha d'aportar certificat de discapacitat de més del 33%, l'alumnat amb necessitat derivada de trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge ha d'aportar certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l'administració educativa corresponent i l'alumnat amb necessitat derivada de trastorn de l'espectre autista ha d'aportar certificat mèdic dels serveis de salut sostinguts amb fons públics i certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l'administració educativa corresponent.

 2. Si la unitat familiar superés els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingués la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostri aquesta condició de família nombrosa a 31 de desembre del 2020.

 3. A més a més, els alumnes que presenten necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge han de presentar:
  • Certificació expedida per l'inspector de la zona en la qual s'acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.

  • Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli i justifiqui l'assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestació.

  • Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent-hi nombre d'hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.

  • Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge.

 4. Els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals han de presentar:

  • Certificat o informe d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent en què es detalli i justifiqui l'assistència i condicions necessàries, així com el nombre d'hores setmanals i la durada de l'assistència.

  • Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual consti les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.

Requisits generals

Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista, sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).Tenir complerts 2 anys d'edat a 31 de desembre de 2020.
 2. Excepcionalment, es podran concedir ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d'escolarització primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.
 3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats definitivament com a tals per l'administració educativa competent, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.
 4. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, cicles formatius de grau bàsic, programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 5. A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de qualsevol categoria, d'acord amb la normativa vigent a 31 de desembre del 2020.

 

Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l'apartat documentació).
 2. Tenir complerts 6 anys d'edat a 31 desembre 2021.
 3. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior o ensenyaments artístics professionals.

 

Requisits econòmics

Les ajudes podran ser sol·licitades pels alumnes dels quals la renda i patrimoni familiars el 2020 no hagin superat, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 471/2021, de 29 de juny (BOE núm. 155, de 30.6.2021) pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2021-2022, els llindars següents:

 • Famílies de dos membres: 19.444 €
 • Famílies de tres membres: 25.534 €
 • Famílies de quatre membres: 30.287 €
 • Famílies de cinc membres: 34.370 €
 • Famílies de sis membres: 38.313 €
 • Famílies de set membres: 42.041 €
 • Famílies de vuit membres: 45.744 €
 • A partir del vuitè membre s'afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de la família.

Per als llindars indicatius de patrimoni familiar vegeu l'article 4.1 del capítol 2 de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a l'administració educativa a obtenir les dades necessàries per determinar la renda a través d'altres administracions públiques.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorn de la comuniació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista:

 • Ensenyament: fins a 862 €
 • Transport escolar: fins a 617 €
 • Menjador escolar: fins a 574 €
 • Residència escolar: fins a 1.795 €
 • Transport per a trasllat de cap de setmana (alumnes interns en centres d'educació especial): fins a 442 €
 • Transport urbà: fins a 308 €
 • Llibres i material didàctic d'educació primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica: fins a 105 € (per a la resta de nivells de l'ensenyament postobligatori: fins a 204 €)
 • Reeducació pedagògica o del llenguatge: la que en cada cas es fixi com a necessària i suficient amb un límit màxim de 913 € per a cada una.

 

Alumnes que pertanyen a famílies nombroses i que presenten necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l'espectre autista:

 • Transport interurbà: fins a 617 €
 • Transport interurbà: fins a 308 €
 • Menjador escolar: fins a 574 €

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 • Assistència a programes específics: fins a 913 €