Sol·licitar el reconeixement 22046 - 22046-reconeixement-b2-c1-catala Departament d'Educació

En el cas que es vulgui sol·licitar un duplicat del reconeixement dels nivells B2 i C1 de català, la persona interessada ho haurà de fer dirigint-se al mateix centre que va emetre l'original corresponent. Si el centre està tancat o ja no existeix, caldrà demanar a la Inspecció d'Educació del servei territorial que correspongui el nom del centre dipositari de la documentació i que custodiï les actes i expedients del centre o centres tancats o desapareguts.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

  1. Llibre d'escolaritat o certificat del centre o centres on s'ha fet l'itinerari escolar corresponent a l'etapa educativa (EGB, BUP, FP, primària, ESO o batxillerat).
  2. Títol, resguard del títol o certificat que acrediti que la titulació superior s'ha obtingut sense cap matèria suspesa o, en el cas de l'ESO, que s'ha superat la matèria de llengua catalana en acabar el cicle superior.

En cas que no es disposi dels llibres d'escolaritat i que el centre o centres que els van emetre hagin tancat o ja no existeixin, caldrà demanar a la Inspecció d'Educació del servei territorial que correspongui el nom del centre dipositari de la documentació i que custodiï les actes i expedients del centre o centres tancats o desapareguts.

Persones nascudes a partir de l'any 1972 que acompleixin els dos requisits següents:

  • Haver fet l'itinerari escolar íntegrament a Catalunya o, parcialment, en d'altres territoris on el català fos llengua curricular avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.
  • Haver obtingut una de les següents titulacions: graduat escolar, tècnic auxiliar, tècnic especialista o BUP, de l'anterior sistema educatiu; graduat d'educació secundària obligatòria o batxillerat, de l'actual sistema educatiu.

És important indicar que les proves d'accés per als majors de 25 anys, selectivitat i accés als cicles formatius, així com els cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, no apareixen a la normativa i, que per tant, no es poden tenir en compte.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

També s'atendran les peticions de les persones l'itinerari educatiu de les quals hagi coincidit amb canvis de sistema educatiu, sempre que acreditin documentalment que aquest itinerari, i l'obtenció del títol corresponent, s'ha fet íntegrament al sistema educatiu de Catalunya o, parcialment, a d'altres territoris on el català fos llengua curricular i avaluable, de manera que s'hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya. Per exemple, persones que hagin començat a fer l'educació general bàsica (EGB) i en algun moment hagin passat a l'educació primària o l'ducació secundària obligatòria (ESO), o persones que del batxillerat unificat polivalent (BUP) o la formació professional hagin passat a l'actual batxillerat.