Preinscriure's 20816 - 20816-itineraris-formatius Departament d'Educació

Període de presentació de sol·licituds: del 17 al 28 de maig de 2021

Consulteu el calendari complet al web Tria educativa.

 1. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació identificativa següent:
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria; hi ha de constar la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l'espectre autista (TEA).


  Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acollida, la resolució d'acollida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


 2. Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre han d'acreditar-ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l'alumne si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI o la targeta de residència, o són estrangers sense NIE.

 3. Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria el curs acadèmic 2019-2020 han de presentar el certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

 4. Les persones que participen per primera vegada en programes postobligatoris, han d'acreditar aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

 1. Presentar necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista).
 2. Tenir entre 16 i 20 anys d'edat i complir com a màxim 21 anys d'edat durant l'any 2019.

 

Consulteu els criteris de prioritat que s'han establert per accedir a aquesta formació.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció