Inscriure's a la prova 20316 - 20316-tecniques-teatral Departament d'Educació

La inscripció a la prova s'ha de fer del 16 d'abril al 3 de juny de 2021.

Els centres informen de les dates de publicació de la llista provisional i la definitiva d'admesos i exclosos.

En totes les activitats relacionades amb les proves, per tal de comprovar la identitat dels aspirants, cal portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual es va fer la inscripció.

Es poden presentar a la prova les persones que tenen el títol de batxillerat (o una titulació acadèmica equivalent).

La participació a les proves pot comportar el pagament d'una taxa en concepte d'inscripció (si la titularitat del centre així ho ha establert).

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés.

La sol·licitud de recursos addicionals signada per l'aspirant (o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si el sol·licitant és menor d'edat), s'ha presentar al Departament d'Educació, durant el termini d'inscripció, acompanyada de la documentació següent:

  • Còpia de la sol·licitud d'inscripció a la prova.
  • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat oficial mèdic.
  • Si escau, certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  • Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

El Departament d'Educació determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informa el sol·licitant i la comissió avaluadora corresponent.

El sol·licitant pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.