Beques de col·laboració del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

20061 - 20061-beques-consell Departament d'Educació ensenyament

Concessió de dues beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu; l'objecte de la col·laboració és la realització d'estudis i treballs per desenvolupar tasques relacionades amb les matèries d'avaluació de l'educació i amb els àmbits funcionals del Consell.

Llegiu-ne més

Poden optar a una beca les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Haver obtingut un doctorat, un màster o un grau durant el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, física, enginyeries, psicologia, pedagogia, psicopedagogia o qualsevol altra matèria que sigui d'interès per a l'organització.

b) Ser estudiants d'una segona carrera o grau, de màster o postgrau o d'un doctorat en el moment de sol·licitar la beca, en alguna de les especialitats indicades en l'apartat anterior.

Els participants han d'estar en possessió, com a mínim, del nivell C de llengua catalana i castellana, i B2 d'anglès.

No poden optar a la beca les persones que hagin obtingut una beca en l'àmbit de les actuacions del Consell en convocatòries anteriors.

  • Resolució EDU/3528/2020, de 28 de desembre,

    per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (DOGC núm. 8323, de 22.1.2021)

  • Ordre EDU/10/2019, de 23 de gener,

    per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Què necessiteu fer?

Data actualització  22.01.2021