Sol·licitar la inscripció

Sol·licitar la inscripció 126 - 126-tramit-oposicions-docents Departament d'Educació
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer fins a l'1 de març de 2021
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: segona quinzena de març de 2021
 • Termini presentació de reclamacions: març-abril 2021
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: finals de maig de 2021
 • Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 h
 • Acte de presentació: 19 de juny de 2021
 • Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021

Requisits generals

 • Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea o d'un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
 • Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos o reunir-ne les condicions per a l'expedició.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
 • No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per accedir al cos o l'escala de funcionari.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
 • No ser funcionari de carrera en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

 Requisits específics

Consulteu el web del Departament d'Educació.

Cos de mestres: 54,50 euros

Cos de professors tècnics de formació professional: 54,50 euros

Cos de professors d'ensenyament secundari: 69,25 euros

Bonificacions

Les persones que tramiten la inscripció per mitjans telemàtics tenen una bonificació del 20% i, per tant, han de pagar 43,60 euros o 55,40 euros, segons el cos.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general i les que pertanyen a una família monoparental tenen una bonificació addicional del 30% i, per tant, han de pagar 27,25 euros o 34,65 euros, segons el cos.

Les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial tenen una bonificació addicional del 50% i, per tant, han de pagar 16,35 euros o 20,80 euros, segons el cos.

Exempció del pagament

Se'n poden beneficiar les persones que:

 • acrediten tenir una discapacitat igual o superior al 33%. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d'Educació perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d'aquesta circumstància o bé poden adjuntar, a la sol·licitud, el document acreditatiu;
 • estan en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica. Aquestes persones poden donar el consentiment al Departament d'Educació perquè sol·liciti, en nom seu, el certificat o la comprovació que acredita el compliment d'aquest fet o bé poden adjuntar, a la sol·licitud, un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE);
 • estan en situació de jubilació (cal acreditació documental).

Devolució de la taxa

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar el formulari de sol·licitud al Registre del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).