Recepció (comprensió escrita i oral)
Comprendre el sentit general, la informació essencial, els punts principals, els detalls més rellevants i les opinions i actituds explícites de textos orals i escrits breus o d'extensió mitjana, clars i ben articulats, en varietat estàndard, que tractin de temes generals, quotidians, d'actualitat o relacionats amb experiències i interessos propis, sempre que els textos orals siguin articulats a una velocitat lenta o mitjana i transmesos de viva veu o per mitjans tècnics, i sempre que les condicions acústiques siguin bones, es pugui tornar a escoltar el que s'ha dit i se'n puguin confirmar alguns detalls.

Producció (expressió escrita i oral)
Produir i coproduir textos orals i escrits breus o d'extensió mitjana, senzills i clarament organitzats, adequats al context (destinatari, situació i propòsit comunicatiu), sobre assumptes quotidians, de caràcter habitual o d'interès personal, tant en comunicació cara a cara com a través de mitjans tècnics i independentment del suport, amb una correcció suficient i un repertori de lèxic i estructures d'ús freqüent relacionat amb les situacions més predictibles. Pel que fa a la producció oral, amb una fluïdesa suficient per mantenir la línia del discurs, amb una pronunciació clarament intel·ligible, encara que de vegades siguin evidents l'accent de la llengua materna, les pauses, la reformulació del que s'ha dit o la correcció d'errors, o sigui necessària una certa cooperació de l'interlocutor per mantenir la interacció. Pel que fa a la producció escrita, amb els recursos bàsics de cohesió textual i respectant les convencions ortogràfiques i de puntuació fonamentals.

Interacció (interacció escrita i oral)
Participar en converses i discussions orals o escrites senzilles, espontàniament o de forma preparada, amb un o més interlocutors, tant cara a cara com en línia, sobre temes familiars o d'interès personal, intercanviant, comprovant i confirmant la informació, i expressant reaccions i opinions. Reconèixer les intencions comunicatives de cada interlocutor, tot i que calguin explicacions per entendre els detalls o les implicacions del que diuen els interlocutors.

Mediació (mediació escrita i oral)
Mediar de forma bàsica entre parlants de la llengua meta o de diferents llengües en situacions de caràcter habitual en què es produeixen intercanvis senzills d'informació relacionats amb assumptes quotidians o d'interès personal. Reformular un text clar i ben articulat que tracti de temes generals, per a un mateix o bé per a una altra persona, simplificant-lo o amplificant-lo amb diferents finalitats, per exemple superar una barrera lingüística, cultural, semàntica o tècnica.

  Parts de la prova Durada Característiques
Prova escrita Comprensió escrita 50 minuts Respondre de 25 a 30 preguntes d'opció múltiple, de veritable-fals o de relacionar dues informacions sobre un mínim de tres textos de longitud i tipologia diferents (de 1.500 a 1.700 paraules)
Comprensió oral 35-40 minuts Respondre de 25 a 30 preguntes d'opció múltiple i de veritable-fals sobre un mínim de tres documents de vídeo de durada i tipologia diferents
Mediació escrita 30 minuts Redactar un text de 100 a 125 paraules per transmetre informació específica a una persona destinatària
Pausa 30 minuts  
Expressió i interacció escrita 75 minuts Tasca 1. Redactar un text de caràcter interaccional (carta o correu electrònic) seguint unes pautes donades
Tasca 2. Redactar una narració a partir d'un enunciat
125 paraules aproximadament per text
Prova oral
(convocatòria individual: s'informa el dia de la prova escrita)
Expressió i interacció oral 20-25 minuts (en parelles) Tasca 1. Descriure una fotografia, narrar una experiència del passat i interaccionar amb l'altra persona candidata; formular i respondre preguntes entre les persones candidates; respondre preguntes dels examinadors
Tasca 2. Intercanviar opinions entre persones candidates a partir d'uns enunciats
Mediació oral 5 minuts (en parelles) Intercanviar informació a partir d'una imatge o un text per a arribar a un acord

 

Podeu consultar les recomanacions per als candidats.

Data d'actualització:  25.09.2019