Qualificacions i certificacions

La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10 amb dos decimals.

Es calcula per separat la part comuna i la part específica; la qualificació de cada part s'obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que en formen part.

La puntuació global s'obté calculant la mitjana aritmètica entre la qualificació de la part comuna i la qualificació de la part específica.

Si l'exempció és d'una part de la prova, la qualificació de l'altra part esdevé la qualificació global de la prova.

Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts a cadascuna de les parts.

Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la compon la mitjana aritmètica de la resta de qualificacions d'aquella part.

 

Puntuació complementària

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 s'hi pot sumar, si escau, les puntuacions complementàries següents:

 1. Un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:
  - la qualificació del curs sigui igual o superior a 5,
  - estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Educació per impartir aquest curs i
  - les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.
    El certificat de superació del curs o la formació s'ha de presentar al centre examinador el dia de la prova.

 2. Un màxim d'1 punt pel currículum formatiu, professional i d'experiència

 

Qualificació total

Un cop sumades la qualificació global de la prova i la puntuació complementària que correspongui, les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova o una de les seves parts amb una qualificació mínima de 5. 

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 3 de juny de 2021.

Els certificats de superació d'una part de la prova d'accés a les persones declarades no aptes es lliuren a les persones interessades a partir del 2 de juliol de 2021.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova. 

La prova d'accés superada té validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

Haver superat la prova d'accés a grau superior:

 • permet l'accés a qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció que ha triat l'aspirant,
 • permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial,
 • substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny,
 • permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

Les persones que al·leguen l'exempció de la part específica per experiència laboral, esportiva o de voluntariat, tenen l'accés limitat als cicles pels quals tenen reconeguda l'exempció.

Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior és equivalent al títol de batxiller als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti que es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

Data d'actualització:  02.06.2021