Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana, poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria amb el formulari de sol·licitud i la presentació de la documentació següent: 

 1. Certificat històric d'empadronament individual (no cal que hi constin les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
 2. si escau, certificat d'escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s'han cursat les assignatures.


Lloc de presentació de la documentació: Direcció General de Currículum i Personalització (Via Augusta, 202-226, planta 2C , 08021, Barcelona) o a qualsevol registre del Departament. També per petició genèrica.

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2021

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos). 

Les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents:

 1. Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior, o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior o en diverses categories professionals equivalent a les dues anteriors.
   
 2. Només per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.
   
 3. Només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat en tasques de voluntariat en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.


Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona)

Data màxima de la sol·licitud: 12 de març de 2021.

La poden demanar (a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i, en qualsevol moment fins a la publicació de la següent convocatòria de proves d'accés):

 1. Les persones que poden acreditar que compleixen simultàniament els requisits de superació de la part comuna i la part especifica.
   
 2. Les persones que han superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional a Catalunya havent triat unes matèries específiques que ara es determina que donen accés a uns cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què havien participat.


També estan exemptes de fer la prova les persones que han superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.  En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció. 

Data d'actualització:  10.02.2021