La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals i s'obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries.

La qualificació global de la prova serà la mitjana aritmètica de la nota de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que totes dues siguin superiors o igual a quatre.

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, les puntuacions complementàries següents:

- un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

1. la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
2. estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i
3. les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

El certificat de superació del curs o la formació s'ha de presentar al centre examinador el dia de la prova.

- un màxim d'1 punt pel currículum formatiu, professional i d'experiència

El dia de la prova s'ha de lliurar el certificat en què consti la nota mitjana obtinguda en els ensenyaments de tècnic esportiu al·legat com a requisit per accedir a la prova d’accés a grau superior d’ensenyaments esportius.

Les persones que obtenen una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova amb una qualificació mínima de 5.

La prova d'accés superada té validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 3 de juny de 2021.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

Haver superat la prova de caràcter general dels ensenyaments esportius:

  • permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior d'ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments,

  • substitueix la part comuna de la prova d'accés a cicles de grau mitjà o superior  d'arts plàstiques i disseny,

  • permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial, 

  • permet l'accés als cicles de grau superior de formació professional inicial, només si l'aspirant ha escollit la matèria de matemàtiques i si supera la part específica de la prova corresponent, 

  • és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti que es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.
Data d'actualització:  02.06.2021