Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tant laborals com acadèmiques, abans de fer la inscripció a la prova cal consultar les exempcions que es poden demanar.

Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana, poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria amb el formulari de sol·licitud i la presentació de la documentació següent:

  1. Certificat històric d'empadronament individual (no cal que hi constin les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i

  2. si escau, certificat d'escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s'han cursat les assignatures.


Lloc de presentació de la documentació Direcció general de Currículum i Personalització (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021, Barcelona) o a qualsevol registre del Departament. També per petició genèrica.

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2021

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos). 

Queden exemptes de la prova les persones que, estant inscrites a la prova, superin o hagin superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o hagin accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

L'exempció de la realització de la prova no comporta l'exempció de pagament de la taxa.

Document justificatiu: certificat de superació de les proves d'accés a la universitat

Lloc de presentació: centre triat per realitzar la prova d'accés

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 28 d'abril de 2021

Data d'actualització:  10.02.2021