Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys d'un any que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria amb el formulari de sol·licitud i la presentació de la documentació següent: 

 1. Certificat històric d'empadronament individual (sense necessitat de fer constar les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
 2. si escau, certificat d'escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s'han cursat les assignatures. 


Lloc de presentació de la documentació: Direcció General de Currículum i Personalització del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021, Barcelona) o a qualsevol registre del Departament. També per petició genèrica.

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2021.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos). 

Sempre que en el termini i el lloc indicat a cada apartat es presenti la documentació acreditativa, poden demanar l'exempció d'aquesta part les persones que es troben en alguna de les circumstàncies següents: 

 1. Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional (un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial).

  - Termini:  del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per fer la prova.

 2. Tenir experiència en tasques de voluntariaten entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure o experiència esportiva: entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries (un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial).

  - Termini: fins al 12 de març de 2021, al Departament d'Educació, adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 3. Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

  - Termini: fins al 12 de març de 2021, al Departament d'Educació, adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
   
 4. Haver superat amb anterioritat al curs actual un Programa de formació i inserció (PFI) amb una nota entre 5 i 8. Si la qualificació del PFI és igual o superior a 8 es pot optar per l'exempció total de la prova.

  - Termini: del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per fer la prova.

Estan exemptes de fer la prova les persones que han superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8 en cursos anteriors a l'actual. Per tenir dret a aquesta exempció cal haver-se inscrit a la prova, pagar la taxa, complir els requisits de participació i presentar la documentació dins el termini. La qualificació final obtinguda en el PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova. 

Document justificatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa, on consti la durada total, la qualificació final dels mòduls superats i l'any de finalització.

Termini: del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per a fer la prova.

Estan exemptes de fer la prova les persones que superin un PFI l'any acadèmic 2020-2021 amb una qualificació igual o superior a 5 i no tinguin dret al certificat d'haver superat el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Per tenir dret a aquesta exempció cal haver-se inscrit a la prova, pagar la taxa, complir els requisits de participació i presentar la documentació dins el termini. La qualificació final obtinguda en el PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova.

El Departament d'Educació valida informàticament les dades acadèmiques i només si la validació no és possible, l'aspirant ha de presentar a l'institut triat per fer la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o l'entitat on ha cursat el PFI.

Termini: del 26 al 28 de maig de 2021, al centre triat per fer la prova.

Data d'actualització:  10.02.2021