La qualificació global de la prova és la nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals, que es calcula aplicant el barem següent a cada matèria:

 • competència en llengua catalana: 15%
 • competència en llengua castellana: 15%
 • competència en llengua estrangera: 10%
 • competència social i ciutadana: 10%
 • competència d'interacció amb el món físic: 12,5%
 • competència en tecnologies: 12,5%
 • competència matemàtica: 25%


Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts. Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la qualificació global es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions, sense tenir en compte les matèries exemptes.

Puntuació complementària

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, a més a més de la puntuació obtinguda pel currículum formatiu, professional i d’experiència, una de les puntuacions complementàries següents:

- un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

1. la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
2. estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i
3. les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina,

- un 20% de la qualificació amb què ha superat el programa de formació i inserció (PFI), en cursos anteriors a l'actual (2020-2021) només si la qualificació del programa és igual o superior a 5 i inferior a 8.

Només en el cas que no s’hagi pogut obtenir informàticament, cal presentar els certificats de superació corresponents al centre examinador durant el termini de reclamació de les qualificacions.

Qualificació total 

Un cop sumades la qualificació de la prova i la puntuació complementària que correspongui, les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta o amb exempció total, on consti la qualificació final. Els certificats es lliuraran a les persones interessades a partir del 31 de maig de 2021.

Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en tot l'Estat espanyol. 

La superació de la prova general d'accés només faculta per matricular-se, sempre que es superi la prova específica d'accés d'aquests ensenyaments, i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica. Tot i això, superar les proves d'accés no garanteix una plaça escolar. 

Les persones que superen la prova i es volen matricular en un ensenyament esportiu han de sol·licitar la preinscripció en el termini que s'estableixi, al centre on el volen cursar. 

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova. 

Haver superat la prova d'accés a grau mitjà:

 • permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 (cal complir la resta de requisits d'accés),
 • permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional,
  substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny i 
 • és equivalent al títol de graduat en educació secundària obligatòria als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats si, a més, s'ha superat: o mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà de durada equivalent a almenys la meitat de la total del cicle o el primer cicle d'educació secundària obligatòria (ESO).
Data d'actualització:  08.02.2021