Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tant laborals com acadèmiques, abans d'inscriure's a la prova cal consultar les exempcions que es poden demanar.

Els aspirants que poden acreditar que, en la data de realització de la prova farà menys d'un any que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana, poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria amb el formulari de sol·licitud i la presentació de la documentació següent: 

 1. Certificat històric d'empadronament individual (no cal que hi constin les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
   
 2. si escau, certificat d'escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s'han cursat les assignatures.
   

Lloc de presentació de la documentació: Direcció General de Currículum i Personalització del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, plant 2C, 08021, Barcelona) o a qualsevol registre del Departament. També per petició genèrica.

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2021

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos). 

Sempre que en el termini i el lloc indicat a cada apartat es presenti la documentació acreditativa, poden demanar l'exempció d'aquesta part les persones que es troben en alguna de les circumstàncies següents: 

 1. Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional d'un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial. 

  - Termini: del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per fer la prova.

 2. Tenir experiència en tasques de voluntariat (en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure) o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries) d'un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial. 

  - Termini: fins al 12 de març de 2021, al Departament d'Educació, adreçat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 3. Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

  - Termini: fins al 12 de març de 2021, al Departament d'Educació, adreçat a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 4. Haver superat amb anterioritat al curs actual un programa de formació i inserció (PFI). Si la qualificació del PFI és igual o superior a 8 es pot optar per l'exempció total de la prova.

  - Termini: del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per fer la prova. 

 5. Cursar amb aprofitament un programa de formació i inserció (PFI) autoritzat el curs 2020-2021. No cal acreditar-ho documentalment perquè el Departament d'Educació valida informàticament les dades acadèmiques. Si la validació no fos possible, l'exempció no consta a la consulta provisional d'admesos i exclosos i l'aspirant ha de presentar al centre de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on es cursa el PFI. 

  - Termini: del 26 al 28 de maig de 2021, al centre triat per fer la prova. 
 1. Estan exemptes de la prova les persones que han superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8. Per tenir dret a aquesta exempció cal haver-se inscrit a la prova, pagar la taxa, complir els requisits de participació i presentar la documentació dins el termini. La qualificació final obtinguda en el PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova.

  Per al curs 2020-2021, el Departament d'Educació valida informàticament les dades acadèmiques; només si la validació no és possible, la persona interessada ha de presentar al centre de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on ha cursat el PFI.

  - Termini: del 26 al 28 de maig de 2021, al centre triat per fer la prova.

  Estan exemptes de la prova les persones inscrites a la prova que superin un PFI l'any acadèmic 2020-2021 amb una nota igual o superior a 5 i no tinguin dret al certificat d'haver superat el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

  - Termini: del 26 al 28 de maig de 2021, al centre triat per fer la prova.

  Per a cursos anteriors s'ha de sol·licitar al centre de la prova i adjuntar-hi el certificat esmentat.

  - Termini: del 14 al 27 d'abril de 2021, al centre triat per fer la prova.

 1. Estan exemptes de la prova de caràcter general les persones que han superat el curs específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud.
Data d'actualització:  10.02.2021