• Resolució EDU/178/2021, de 25 de gener,

    per la qual es convoquen les proves d'accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2021-2022 (DOGC núm. 8333, de 4.2.2021)

  • Resolució ENS/503/2017, de 8 de març,

    per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 7330, de 16.03.2017)

Data d'actualització:  06.04.2021