Cada curs escolar, el Departament d'Educació confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

  • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
  • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
  • les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Educació a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.

El director general de Professorat i Personal de Centres Públics convoca els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, en les dates que aquesta determini, i els participants poden presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment dels requisits en qualsevol moment.


Funcionament de la borsa

Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s'obren diferents terminis per modificar les dades que consten a la borsa (del 14 al 21 de setembre de 2020, del 16 al 23 de novembre de 2020, del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021 i del 22 al 29 de març de 2021).

Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants, dotacions de reforç i substitucions. Els dies que es fan actes de nomenaments telemàtics s'estableixen segons les necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial s'anunciarà a cada pàgina web.

Data d'actualització:  29.07.2020