• Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics pdf icon [235,47 kB ]

  per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022

 • Resolució EDU/2194/2021, de 12 de juliol,

  per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 8458, de 15.7.2021)

 • Resolució EDU/1852/2021, d'11 de juny,

  per la qual s'estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent, i el barem de valoració dels mèrits. (DOGC núm. 8435, de 16.6.2021)

 • Resolució de 20 de maig de 2021, pdf icon [300,78 kB ]

  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022

 • Resolució EDU/1428/2021, de 10 de maig,

  per la qual s'amplia el termini per a l'acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent (DOGC núm. 8410, de 14.5.2021)

 • Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 8457, de 14.7.2021)

 • Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny,

  d'actualització de títols, diplomes i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació (DOGC núm. 8429, de 9.6.2021)

 • Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener,

  per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021)

 • Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre,

  per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent (DOGC, núm. 8258, de 29.10.2020)

 • Decret 39/2014, de 25 de març,

  pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)

 • Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener,

  per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari (DOGC núm. 6548, de 27.1.2014) 

 • Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre,

  per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013) 

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010) 

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009) 

 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre,

  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE en català núm. 287, de 28.11.2008) 

 • Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny,

  per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE en català núm. 9, de 16.3.2007) 

 • Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny,

  per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006) 

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,

  d'educació (BOE en català núm. 11, de 16.5.2006)

 • Decret 172/2005, de 23 d'agost,

  de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005)

 • Decret 133/2001, de 29 de maig,

  sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001) 

Data d'actualització:  21.07.2021