Un total de 78 alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada comencen avui els Itineraris Formatius Específics

Torna
Dilluns, 24 d'octubre de 2016

 

  • Aquest primer curs arrenca com a pla pilot en vuit centres públics de formació professional i d’educació especial d’arreu de Catalunya
 
  • Tal com ha afirmat la consellera Ruiz, l’objectiu és “acompanyar aquests alumnes en la transició a la vida adulta i que rebin la qualificació necessària per poder fer aquesta transició al món del treball”
 
Un total de 78 alumnes comencen avui els Itineraris Formatius Específics (IFE) que s’ofereixen en vuit centres públics de formació professional i d’educació especial d’arreu de Catalunya. Aquests estan adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada reconeguda durant l’ensenyament obligatori, d’entre 16 i 20 anys d’edat, prioritàriament que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 
Tal com ha afirmat la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, “avui és un dia important perquè comença el curs als itineraris formatius específics per a alumnat amb discapacitat lleu o moderada. L’objectiu és acompanyar aquests alumnes en la transició a la vida adulta, acompanyar-los en aquesta continuïtat formativa, i que rebin la qualificació necessària per poder fer aquesta transició al món del treball. Són 8 centres públics que comencen aquests itineraris específic per aquest alumnat, per tal que rebin la qualificació i la formació necessària per introduir-se al món del treball”.
 
Ruiz també ha destacat que “és un pla molt esperat, ja que els itineraris permeten adaptar-se al ritme dels alumnes i a les seves capacitats d’aprenentatge. Són itineraris de 4 anys per fer l’orientació educativa necessària per tal que els alumnes s’introdueixin amb normalitat al món del treball”.
 
Aquests estudis comencen com a pla pilot, amb una durada de 4 anys, des del curs escolar 2016-2017 al 2019-2020. El primer any, que coincideix amb el curs acadèmic 2016-2017, l’experiència pilot es du a terme en vuit centres educatius públics, bé centres ordinaris de formació professional o bé d’educació especial. L’oferta d’itineraris formatius específics –que s’adapten als diferents ritmes i possibilitats d’aprenentatge dels alumnes- s’inicia amb dos perfils: auxiliar en vendes i atenció al públic i auxiliar en cura d’animals i espais verds.
 
Centres on es duen a terme aquest curs:
 
CENTRE
LOCALITAT
ITINERARI
CEE l'Estel Can Bori
L’Hospitalet de Llobregat
Auxiliar en vendes i atenció al públic
Institut Can Puig
Sant Pere de ribes
Auxiliar en cura d’animals i espais verds
Institut Alt Penedès
Vilafranca del Penedès
Auxiliar en vendes i atenció al públic
CEE Els Àngels
Palamós
Auxiliar en cura d’animals i espais verds
Institut Mollerussa
Mollerussa
Auxiliar en cura d’animals i espais verds
CEE L’Horitzó
Pineda de mar
Auxiliar en vendes i atenció al públic
Institut Lluís Domènech i Montaner
Reus
Auxiliar en vendes i atenció al públic
Institut Montsià
Amposta
Auxiliar en vendes i atenció al públic
 
 
L’objectiu del Departament d’Ensenyament és garantir una oferta formativa ajustada a les necessitats dels alumnes amb discapacitat reconeguda. D’aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats de qualificació i d’inserció laborals dels alumnes amb discapacitats que ho requereixin, a fi de potenciar-ne l’autonomia personal. Alhora, oferir al col·lectiu una formació, en acabar l’educació secundària obligatòria, que garanteixi, d’acord amb les seves capacitats, l’assoliment de competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball.
 
Marc normatiu
 
Aquesta actuació es va aprovar per acord de Govern el passat 30 d’agost per donar compliment a la Llei d’educació de Catalunya, que disposa que l’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. També s’acompleix amb l’establert a la Llei de Formació i Qualificació Professionals, que determina que l’Administració de la Generalitat ha de promoure ofertes formatives professionalitzadores, adreçades específicament a persones amb discapacitat reconeguda que no estiguin en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris. Les ofertes formatives esmentades han de tenir per objectiu incrementar l'autonomia personal d'aquestes persones i l’assoliment de competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la integració social per mitjà del treball. Per això, sens perjudici de les adaptacions individuals que es puguin fer per a alumnes amb discapacitat en centres ordinaris, s'han de regular reglamentàriament els itineraris formatius específics, de caràcter postobligatori, adaptats en durada i continguts a les característiques de llurs destinataris.
Podeu trobar més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/.
 
 
24 d’octubre de 2016