Requeriment del Ministeri d'Educació contra l'organització del batxillerat a Catalunya

Torna
Dijous, 06 d'octubre de 2016

 

  • Nou requeriment en aquest cas per tal que es modifiquin els documents d’organització i gestió dels centres per al curs 2016-2017 referents al batxillerat
 
  • El Ministeri considera que el Departament d'Ensenyament un cop més no compleix la Lomce
 
  • Ja són 7 les normatives d’Ensenyament impugnades pel MECD
 
Nou requeriment del Ministeri d’Educació contra el desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya i contra el desenvolupament normatiu del curs escolar a Catalunya. El Departament d'Ensenyament ha rebut un requeriment del MECD per tal que es modifiquin els documents d’organització i gestió dels centres per al curs escolar 2016-2017, específicament en els apartats referits a primer i segon de batxillerat.
 
Davant d’aquest requeriment, el Departament d’Ensenyament garanteix l'estabilitat de les diverses etapes educatives davant de la inestabilitat d'un govern espanyol en funcions. Tanmateix, vol denunciar que es tracta de l’enèsim requeriment a la normativa de la Generalitat en l’àmbit educatiu, com ja s’ha fet en anteriors ocasions amb normes com el decret de l’educació primària, el decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, o títols propis de la Generalitat.
 
El Ministeri afirma en els seus diferents requeriments que el Departament no compleix la Lomce. En el cas del requeriment als documents d’organització i gestió dels centres per al curs 2016-2017, el Ministeri considera, entre d’altres, que el Departament d'Ensenyament no fa referència a alguns aspectes com ara l’avaluació final del batxillerat; s’estableix la divisió d’assignatures –comunes, comunes d’opció, de modalitat i específiques- diferent a la prevista a la normativa estatal; o s’insisteix en la disposició addicional 38ena referent a la qüestió lingüística.
 
A data d’avui, aquests són els contenciosos entre Ensenyament i Ministeri:
 
Normativa impugnada pel MEC
 
Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents
 
 
Decret 15/2014, d’11 de febrer, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua i se n’estableix el currículum
 
Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial
 
Resolució ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d’organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial i l’Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre, de creació dels preus públics
 
 
Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015/2016 i amplien a la Resolució del curs escolar 2016/2017
 
 
Decret 119/2015, de primària
 
 
Decret 187/2015, de 25 d'agost,  d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria
 
 
 
 
6 d’octubre de 2016