Les eleccions per renovar els consells escolars dels centres seran del 28 de novembre al 2 de desembre

Torna
Dimecres, 05 d'octubre de 2016
 
  • S’elegiran els representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa
 
  • A Catalunya hi ha 4.554 consells escolars, 3.849 de centres públics i 705 de concertats
 
Les eleccions per renovar els consells escolars dels centres educatius es duran a terme del 28 de novembre al 2 de desembre. A través d’aquest procés es renovarà la meitat dels seus membres: representants del professorat, dels pares i mares o tutors de l’alumnat, de l’alumnat, del personal d’administració i del personal d’atenció educativa. Les eleccions als consells escolars se celebren cada dos anys en els centres escolars públics i concertats del país.
 
Actualment a Catalunya hi ha 4.554 consells escolars, 3.849 de centres públics i 705 de concertats. Així doncs, en aquestes eleccions els candidats que s’hi presenten són membres de cadascun dels sectors que hi són representats i hi poden votar el professorat, els pares i mares o tutors de l’alumnat, l’alumnat, el personal d’administració i el personal d’atenció educativa. En el cas de l’alumnat, pot votar a partir de 1r d'ESO.
 
Cadascun dels centres pot triar el dia i l’hora en què duran a terme la votació, en funció de la seva autonomia. L’horari s’establirà d’acord amb les seves característiques i possibilitat horària de votació de cadascun dels sectors. Per fer possible les eleccions cada centre disposarà d’una mesa per a cadascun dels sectors a votació –és a dir, pares i mares, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa-.
 
El procés electoral d’aquesta convocatòria començarà el 7 de novembre i culminarà abans del dia 22 de desembre amb la constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres. Els representants del consell escolar s’elegeixen per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
 
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Així ho determina la Llei d’Educació de Catalunya, que en defineix les seves funcions. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre, com el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres concertats, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
 
 
5 d’octubre de 2016