Ensenyament aprova el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d'obra civil

Torna
Dimecres, 15 de juny de 2016
 
  • L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional del sector
 
El Departament d'Ensenyament ha aprovat l’ordre que estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d’obra civil. L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya en aquest sector. La durada del cicle formatiu és de 2.000 hores –dos cursos acadèmics- i s’inscriu dins la família professional d’edificació i obra civil.
 
La competència general del títol consisteix en elaborar la documentació tècnica de projectes d’obra civil i d’ordenació del territori, realitzar aixecaments i replanteigs d’obres de construcció i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.
 
Aquest professional podrà exercir l’activitat com a treballador autònom o assalariat en estudis de delineació, estudis d'arquitectura i enginyeria, promotors, empreses de serveis tècnics i consultories, empreses constructores, concessionàries i d'explotació, empreses d'altres sectors, les activitats dels quals presenten una marcada incidència territorial amb activitats d'explotació de recursos naturals i Administracions Públiques.
 
El currículum incorpora, entre d’altres, nous continguts relatius al desenvolupament de nous materials, l’increment en el grau d’automatització dels processos d’execució, la reducció de la producció a peu d’obra i la utilització creixent de prefabricats. També té en compte que la innovació en el sector s’orienta a la construcció d’infraestructures intel·ligents, en què els serveis adquireixen una importància creixent per millorar el confort dels usuaris. A més, preveu l’evolució de la construcció cap a models de desenvolupament sostenible i les TIC, que són presents en totes les fases dels processos constructius, des del projecte a l’execució mitjançant programes informàtics específics pel sector.
 
El currículum dóna resposta a les necessitats educatives dels sectors econòmics, atès que el perfil d'aquest títol evoluciona cap a un professional format d’acord amb l’increment de qualitat, que exigeixen cadascuna de les fases del procés constructiu, en quant a disseny, compromís de qualitat de productes i materials, processos d’execució i garanties de les obres.  Així mateix, té en compte les necessitats en els àmbits de seguretat i salut laboral, en què és prioritari reduir la sinistralitat, amb una formació permanent adaptada als canvis produïts per la innovació i tecnificació del sector.
 
 
15 de juny de 2016