Memòria d'activitat del Departament d'Educació

Les memòries del Departament ofereixen un resum de les activitats dutes a terme per les diferents unitats administratives que el componen, tant del serveis centrals com dels serveis territorials, així com dels seus òrgans consultius.

Es refereixen a l'any natural. Estan disponibles en format electrònic les corresponents als darrers anys; a la biblioteca del Departament d'Educació podeu trobar la sèrie completa, des de 1988.