Orientacio

Pla d'educació digital de Catalunya (PEDC)

El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament d'Educació en el marc de la XII legislatura, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l'ús educatiu de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l'alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l'ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Es tracta de dur a terme un procés d’avaluació rigorós, basat en i —al mateix temps— generador d’evidències, que orienti la presa de decisions i que estigui en línia amb el marc de rendiment de comptes, transparència i bon govern que promou la Generalitat de Catalunya i, en concret, el Departament d'Educació.

Els principis que han d'orientar el procés d'avaluació del Pla d'Educació digital de Catalunya 2020-2023 són:

  • Assegurar l'avaluabilitat del Pla.
  • Incorporar l'evidència disponible d'altres experiències similars, sobretot pel que fa a la relació entre plans educatius digitals i èxit educatiu, i amb una anàlisi de les dimensions del seu impacte.
  • Orientar la millora contínua de la intervenció i contribuir a assegurar-ne l'èxit.
  • Generar coneixement sobre la implementació del Pla, la seva eficiència i el seu impacte en relació amb la realitat que es vol canviar i la necessitat que es vol cobrir.
  • Promoure la difusió dels resultats en format d'articles d’investigació.
  • Servir l'Administració com a model per a futurs projectes i processos d'avaluació.