Programació per competències

El document "Programar per competències a l'educació secundària obligatòria" és una eina per a la reflexió pedagògica i la presa de decisions dels equips docents. Ha estat elaborat pel Servei de Currículum d'Educació Secundària i Batxillerat (segona edició, febrer de 2020) i en ell s'ofereixen orientacions per abordar les programacions com a oportunitat de reflexió pedagògica entre tots els membres dels òrgans de coordinació didàctica i dels equips docents, dins l'autonomia de centre.

Elaboració d'una unitat didàctica

Els formadors del programa "Currículum i avaluació competencial per àmbits", del Servei de Currículum d'Educació Secundària i Batxillerat, donen unes pautes per elaborar una programació didàctica, que constitueixen un exemple il·lustratiu de com fer una unitat didàctica.

Informació relacionada

Elaboració d'una unitat didàctica

Els aspirants han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris d'avaluació que poden anar acompanyats d'indicadors d'avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, els instruments d'avaluació, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb la programació didàctica. Per a l'exposició i defensa de la programació i de la unitat didàctica l'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que haurà de presentar el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica. Així mateix, pot fer servir un guió en forma d'esquema, que no pot excedir d'un full per les dues cares, o bé una presentació en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, que li serveixin per ordenar la seva exposició i que s'han de portar en document imprès per lliurar-lo al tribunal.

Data d'actualització:  13.05.2020