Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2021-2022. 

Les destinacions provisionals són amb efectes d'1 de setembre de 2021 i finalitzaran el 31 d'agost de 2022, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. 

 

Destinacions provisionals per al curs 2021-2022

Resolució definitiva

Informació relacionada

Participació obligatòria

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1 de setembre de 2021, i amb independència de gaudir d'una llicència per al curs 2021-2022 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d'un fill o filla o d'un familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2020, així com el que hagi superat els processos selectius anteriors d'accés a la funció publica docent i que tingui concedit l'ajornament de la fase de pràctiques.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d'ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d'adjudicació diferents de la d'elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d'1 de setembre de 2021 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d'agost de 2021 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació que compleixi tots els requisits en el moment de l'adjudicació.

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professorat funcionari amb destinació definitiva, o per professorat amb destinació provisional vigent a 1 de setembre de 2021, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs que es produeixin en el mateix procediment d'adjudicació. També s'adjudiquen llocs de reforç (foment de l'ocupació) a dedicació completa i a mitja dedicació únicament a professorat interí.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

L'acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l'adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

El termini per sol·licitar l'acreditació d'un nou perfil professional és fins al 31 de maig de 2021.

Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera: de l'1 al 10 de juny de 2021

Informació relacionada

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021

Informació relacionada

Presentació de sol·licituds de professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021

Presentació de sol·licituds: La sol·licitud es realitza prèvia comunicació dels serveis territorials d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Propostes de les direccions dels centres: del 7 al 22 de juny 2021

Accés a l'aplicació corresponent a través del Portal de centre.

Resolució d'incidències tècniques: Servei d'Atenció Unificat. Tel. 900 82 82 82 (opció 4)  / sautic@pautic.gencat.cat

Consultes de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona

Bústies de consulta i suport

Totes les consultes hauran d'estar identificades amb el DNI, cognoms i nom, col·leciu de participació i cos docent.

Consorci d'Educació de Barcelona

Serveis territorials

 • Presentació de sol·licituds del personal interí: del 21 al 31 de maig de 2021
 • Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l'1 al 10 de juny de 2021
 • Presentació de sol·licituds de professorat acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 23 de juny de 2021
 • Propostes de les direccions dels centres: del 7 al 22 de juny de 2021
 • Publicació de la resolució provisional: 8 de juliol de 2021
 • Presentació de reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021
 • Presentació de desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021
 • Publicació de la resolució definitiva: 22 de juliol de 2021
 • Resolució de 22 de juliol de 2021, pdf icon [136,57 kB ]

  per la qual, amb caràcter provisional, s'adjudiquen les destinacions al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes d'1 de setembre de 2021

 • Resolució de 8 de juliol de 2021, pdf icon [118,57 kB ]

  per la qual, amb caràcter provisional, s'adjudiquen les destinacions al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes d'1 de setembre de 2021

 • Resolució, EDU/1496/2021, de 17 de maig,

  per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (DOGC núm. 8414, de 20.5.2021)

Data d'actualització:  22.07.2021