Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa

La finalitat del Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) és conèixer la recerca en didàctica i educació per promoure i difondre els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat. També dissenya i difon activitats i recursos que ajudin als professors en la tasca innovadora.

Funcions

1. Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat. 

2. Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora. 

3. Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de l'interès i els gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives. 

4. Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE. 

5. Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els ICE, la formació permanent relacionada amb l'àrea específica del CESIRE, i col·laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit formatiu. 

6. Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i innovació en l'àrea específica 

7. Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica. 

8. Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori. 

9. Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació... 

10. Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius i també amb la universitat.Més informació:

Centres de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa

Data d'actualització:  20.01.2016