Aquest curs tornarà a ser diferent, perquè la situació actual de la pandèmia ha provocat canvis en l'organització de l'escola i en la manera de relacionar-se amb els companys i companyes (amb mesures de protecció, seguretat i higiene).
Tot i això, l'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments (des d'educació infantil fins als ensenyaments postobligatoris).

Sí, a part del tutor o tutora, poden fer-hi classe altres docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada transcorre en aquesta classe, sempre tenint en compte les mesures de seguretat.

Sí, els centres poden dur a terme les activitats previstes en la seva programació amb persones de fora del centre (per exemple, espectacles infantils, representacions teatrals o bé la participació per famílies en activitats concretes), sempre aplicant totes les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

Sí, el centre educatiu pot canviar alumnes de grup per motius pedagògics, tenint en compte criteris d'equitat i inclusió. 

En conseqüència, també pot ser que es produeixi alguna modificació en l'equip de professionals que hi fan classe.