línia gràfica escoles obertes escoles segures

Mesures de protecció, seguretat i salut

Les mesures principals són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta, que és obligatòria a partir de 6 anys, a efectes pràctics a partir de l'etapa d'educació primària. El seu ús pot variar en funció del context epidemiològic. Actualment, els i les alumnes d'un mateix grup han de portar mascareta a classe, però se la poden treure en espais exteriors, si no es barregen amb alumnes d'altres grups.

Així, es modifiquen els aspectes següents respecte del curs passat:

 • No cal mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres entre alumnes de la mateixa classe.
 • Els i les alumnes d'un mateix grup poden treure's la mascareta al pati, si no es barregen amb alumnes altres grups.
 • En els centres educatius no es pren la temperatura als alumnes.

No, s'aniran adaptant a les normes i criteris de les autoritats sanitàries segons l'evolució de la pandèmia i al Pla de vacunació, amb caràcter general o territorial.

En aquest cas, la família, el tutor o tutora i l'equip pediàtric heu de valorar l'assistència del teu fill o filla a l'escola.
Si la recomanació és que no pugui anar a l'escola de manera presencial, la formació es continuarà fent per via no presencial, per garantir la continuïtat del curs escolar.

L'ús de la mascareta varia segons el nivell d'estudis del teu fill o filla i també segons la situació de la pandèmia en el territori.

La recomanació actual és que a partir de l'etapa d'educació primària l'ús de mascareta és obligatòria en els espais interiors de l’escola, però al pati no cal portar-la dins del mateix grup de convivència estable.

Sí, les mesures de protecció fan referència a totes les persones que comparteixen un espai, per tant, fan referència al personal del centre i a l'alumnat.

Cada classe es considera un grup de convivència estable i, en el cas de l'educació infantil o primària, el teu fill o filla es pot relacionar amb els companys sense limitacions si la situació del moment ho permet.

En els espais interiors els infants han de portar mascareta a partir de l’etapa d’educació primària, però en el pati se la poden treure si no es barregen amb altres grups.

El contacte amb alumnes d'altres classes es limita i s'ha de fer respectant les mesures de seguretat, que cal mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns. També es limita el contacte amb alguns professors o professores.

Pel que fa a la ventilació, es recomana la ventilació natural, mitjançant l'obertura de portes i finestres per generar fluxos d'aire creuats, i que és més moderada durant els mesos amb temperatures més baixes.

Una altra mesura és la higiene de mans, per la qual cosa es garanteix l'accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.

Finalment, la neteja i desinfecció d’espais es fa diàriament al final de la jornada procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Sí, però el centre l'anirà desinfectant freqüentment.

Les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i l'agrupació d'alumnes per grups de convivència estable.

Concretament:

 • el menjar se serveix en plats individuals i no es pot compartir;
 • a les taules hi ha elements que es poden compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa, etc.;
 • els infants o joves poden col·laborar en tasques com parar i desparar taula, però només dins del seu grup;
 • abans i després de cada àpat, les taules s'han de netejar i desinfectar i l'espai s'ha de ventilar.

Quan no sigui possible la utilització d'un espai per a infants d'un mateix grup estable, es garanteix la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.

Si l'organització de l'escola ho permet, es recomana que l'espai del menjador sigui l'habitual d'altres cursos. Si el menjador és molt concorregut, i per tal de reduir el nombre d'alumnes, el centre pot ubicar-lo també en una aula o un altre espai de l'escola i poden haver-hi diversos torns.

 

És important que el teu fill o filla vagi a l'escola perquè és el millor lloc on ajudar-lo a aprendre nous hàbits, a avançar i créixer.

En aquest context d'epidèmia, pren encara més rellevància l'acció tutorial, l'acompanyament en l'aprenentatge, les competències bàsiques i el currículum globalitzat. Per això és molt important també que assisteixin a classe els infants amb malalties vulnerables.

 • Es recomana la ventilació natural, mitjançant l'obertura de portes i finestres que es trobin oposades entre si per generar fluxos d'aire creuats.
 • La ventilació ha de ser contínua durant tota la jornada lectiva, amb l'obertura de totes les finestres uns 20 cm com a mínim; durant els descansos es recomana fer una ventilació més intensa, amb l'obertura total de finestres i portes, de 10 minuts, i de 30 minuts en acabar la jornada lectiva.
 • Per afavorir el confort tèrmic a classe en els mesos més freds, s'hauran d'escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l'arribada de l'alumnat al centre.

No, no cal que en porti si l'activitat té lloc a l'espai exterior, dins del grup de convivència estable i es respecta la distància de seguretat. En canvi, si la classe es fa a l'espai interior, cal utilitzar-la, a partir de primària, i intensificar la ventilació de l'espai.

Sí. Aquests tipus de mascaretes són molt importants per a les persones amb discapacitat auditiva i per treballar aspectes d'audició i llenguatge. L'article 9 de l'Ordre CSM/115/2021, del Ministeri de Consum, estableix els criteris per fer que siguin segures i responguin a les necessitats d’accessibilitat.

Sí. En els ensenyaments artístics cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments d'art dramàtic cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments de dansa cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments superiors de disseny cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments esportius cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments de música cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En els ensenyaments d'idiomes cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En una EOI cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

Sí. En una escola d'adults cada grup classe es considera un grup de convivència estable.

Les mesures principals que s'hi apliquen són les següents:

 • La higiene de mans.
 • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l'alumnat del mateix grup classe (s'elimina en aquests casos la distància mínima d'1,5 metres).
 • L'ús de la mascareta.

En cas d'un cas positiu a classe, cal seguir els protocols establerts.

No, en cas que es determini que han de fer quarantena perquè són contacte estret d'un cas positiu, hauran de fer tota la quarantena al seu domicili habitual, tal com estableix el Pla d'actuació per al curs 2011-2022 per a centres educatius.