• Inici
  • Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors del Departament

Prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors del Departament

Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria General (Via Augusta, 202-226, 08201 Barcelona).

L'adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades és: dpd.educacio@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Per atendre i resoldre les situacions de violència que ha sofert el personal del Departament, que s'hagin produït dins o fora del centre de treball, ja sigui en el marc de l'activitat professional o com a conseqüència d'aquesta.

Així mateix, per donar compliment al dret del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a ser assistit i protegit per la Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers qualsevol atemptat contra la seva persona o béns, per raó de l'exercici de les seves funcions.

Quant de temps conservem les dades

Les dades personals que s'hagin proporcionat es conservaran fins a la resolució de la situació de violència que s'hagi sofert.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament es fa amb el consentiment de la persona interessada. Podeu retirar-ne el consentiment en qualsevol moment; la revocació no tindrà efectes retroactius.

També per complir una obligació legal per part de l'Administració de la Generalitat, en referència al dret a la defensa jurídica i de protecció de l'Administració pública, dels seus treballadors, en els procediments que se segueixen davant qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l'exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics, i al dret a rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la normativa següent:

  • Articles 92.a i 93 del Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;
  • Articles 53.2 i 53.3 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya;
  • Article 138 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació;
  • Article 14 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre;
  • Articles 53.2 i 53.3 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

A quins destinataris comunicarem les dades

A l'Administració educativa (en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona) i a altres entitats o organismes competents en matèria de funció pública.

Les dades només es comunicaran als organismes públics competents en la matèria quan sigui estrictament necessari per a l'atenció i resolució de la situació de violència soferta, en els termes que s'estableixen en el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors del Departament, produïdes com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l'Administració.

També als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.

Finalment, no comunicarem les vostres dades a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable o ho hàgiu consentit prèviament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Educació.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.

Data d'actualització:  10.01.2019