• Inici
  • Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos laborals

Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria General (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).

L'adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades és: dpd.educacio@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Les dades es tracten per gestionar la prevenció dels riscos laborals dels treballadors i treballadores, que es concreten en: l’elaboració dels plans i programes d'actuació preventiva; l’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors; la determinació de prioritats en l'adopció de mesures preventives i la seva vigilància; la formació i informació dels treballadors; la prestació dels primers auxilis i plans d'emergència, i la vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball; l’emissió de les resolucions relatives a les adaptacions de llocs de treball per motius de salut de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; les denúncies sobre assetjament psicològic a la feina, assetjament sexual i altres tipus d'assetjament, i la vigilància i el control dels delegats de prevenció sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals (art. 36.1.d de la Llei 31/1995).

Quant de temps conservem les dades

Els documents oficials de prevenció de riscos laborals que s'incorporen a l'expedient personal es conserven de forma permanent.

Les dades de l'expedient mèdic es conserven com a mínim 15 anys, d'acord amb la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre.

Finalment, la resta de les dades es conserven durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual s’han recollit i per determinar les responsabilitats possibles que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Per a més informació sobre conservació de dades consulteu les Taules d'avaluació documental.                               

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que permet el tractament de les dades personals és el compliment d’una obligació legal que s’aplica al responsable del tractament, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.                                                                                                                                  

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen les unitats de prevenció de riscos laborals per compte del responsable del tractament, a partir de revisions mèdiques, fulls de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional, adaptacions de llocs de treball i coordinació d'activitats empresarials, i també als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.

Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.                                                                                                                                  

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el  web del Departament d'Educació.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.

Data d'actualització:  10.01.2019