• Inici
  • Convocatòries per a cobrir diferents places vacants als Serveis Educatius el curs 2021-2022

Convocatòries per a cobrir diferents places vacants als Serveis Educatius el curs 2021-2022

Previsió de vacants als Serveis Educatius MVO. Curs 2021-2022

Aules hospitalaries: HDA

Hospital de Dia Intanto-Juvenil de Mataró: 1 docent

Serveis Educatius de zona: diferents perfils, CRP, EAP, LIC

Centres de Recursos Pedagògics (CRP): 1

Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP): 5

Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC): 1

Serveis Educatius Específics: CREDA

CREDA: 3 docents del cos de mestres amb titulació de logopèdia o altre reconeixement oficial de l'especialitat en audició i llenguatge.

Requisits, sol·licitud i termini

S'especifiquen en cadascun dels perfils.

En tots els casos cal acreditar 2 anys d'experiència docent amb caràcter general.

Les persones interessades han de fer arribar una carta de motivació, el currículum i el desenvolupament del supòsit pràctic a la bústia de correu dels Serveis Educatius i Formació Permanent (serveis_edu_mvo.educacio@gencat.cat) abans del 31 de maig. 

A l'assumpte del correu cal indicar el servei educatiu al que s'opta: CRP, EAP, LIC, CREDA o a l'HDA

Procediment

La provisió d’aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

  1. Selecció prèvia dels candidats a partir del currículum professional, la carta de motivació on s’explicarà els motius que porten a optar la plaça (màxim un full) i el desenvolupament del supòsit pràctic (màxim 2 fulls).
  2. Les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal (20 minuts aproximadament) en que hauran d’explicar el desenvolupament del supòsit pràctic (possiblement del 3 a l'11 de juny). Aquesta entrevista es pot fer telemàticament.

Es constituirà una comissió de selecció per entrevistar els candidats. Aquesta comissió estarà formada per la coordinadora de Serveis Educatius i Formació Permanent, l'inspector/a referent dels Serveis Educatius i un director/a d’EAP/CRP/LIC o CREDA de la zona.

Les persones no seleccionades seran informades per correu.

Per a qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la Coordinació de Serveis Educatius i Formació Permanent d’aquests Serveis Territorials (serveis_edu_mvo.educacio@gencat.cat).

 

Data d'actualització:  25.05.2021