Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Ensenyaments de règim general

Ensenyaments obligatoris

Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació primària (BOE núm. 52, de 1.3.2014)

Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria, així com els reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions. (BOE núm. 182, de 30.07.2011)

Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil (BOE núm. 4, de 4.1.2007). Cercador LOE

Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària (BOE núm. 293, de 8.12.2006). Cercador LOE

Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5.1.2007). Cercador LOE

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.6.2015)

Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. (DOGC 6135, 24.5.2012)

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006). El Decret 101/2010, de 3 d’agost, en deroga els articles 3, 4 i 5 i en modifica l’article 2 i el títol, que queda redactat així: “Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l’educació infantil”.

Decret 181/2008, de 9 setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008). 

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC núm. 4915, de 29.6.2007). 

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, 29.6.2007). 

Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada (DOGC núm. 5523, de10.12.2009).

Avaluació

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018).

Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d’organització de les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys (DOGC núm. 5551, de 22.1.2010).

Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009).

Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008). Modificada per l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012). Cercador LOE

Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària (DOGC núm. 5155, de 18.6.2008). 

Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual s’estableixen els elements dels documents bàsics d’avaluació de l’educació bàsica regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com els requisits formals derivats del procés d’avaluació que són necessaris per garantir la mobilitat de l’alumnat (BOE núm. 149, de 22.6.2007).

Ensenyaments no obligatoris

Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i se’n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 266, de 6.11.2007). Cercador LOE

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).Cercador LOE

Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial (DOGC núm. 5463, de 14.9.2009). Cercador LOE

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008). Cercador LOE

Ordre ENS/204/2018, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (DOGC núm. 7765, de 11.12.2018)

Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (DOGC núm. 6951, de 7.9.2015).

Resolució ENS/2049/2015, de 10 de setembre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals (DOGC núm. 6959, de 18.9.2015).

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)

Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC núm. 6675, de 30.7.2014).

Resolució ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial (DOGC núm. 6674, de 29.7.2014)

Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6639, de 6.6.2014)

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.05.2014)

Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial (DOGC núm. 6409, de 3.7.2013).

Resolució EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat (DOGC núm. 5763, de 25.11.2010).

Resolució de 29 de gener de 2001, per la qual s’estableixen criteris i es donen instruccions per autoritzar l’adaptació curricular del batxillerat, amb reducció del nombre de crèdits de matèries optatives, per als alumnes que cursen estudis equivalents al grau mitjà de música en determinades escoles (DOGC núm. 3322, de 7.2.2001).

Formació professional

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals (DOGC núm. 6899, de 25.6.2015).

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, regula les qualificacions i la formació professional (BOE núm. 147, de 20.6.2002; suplement núm. 14 en català).

Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5.3.2014).

Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual (BOE núm. 270, de 9.11.2012)

Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, de 30.7.2011).

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. (BOE núm. 205, de 25.08.2009).

Reial decret 395/2007, de 23 de març (pdf), regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació (BOE núm. 87, d'11.4.2007; suplement núm. 15 en català).

Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de 8.5.1998). Derogat pel Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 3, de 3.1.2007), sens perjudici de la disposició final segona, que modifica l’annex III. Els annexos del Reial decret 777/1998 seguiran en vigor fins a la seva actualització o substitució.

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011). Cercador LEC

Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball (DOGC núm. 6928, de 5.8.2015).

Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (DOGC núm.6163, 04.07.2012).

Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (DOGC número 5431, de 29.7.2009)

Ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 5014, 22.11.2007)

Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3829, pàg. 3801, de 24.2.2003).

Ordre ECD/2764/2002, de 30 d'octubre, regula els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació acadèmica i mobilitat de l'alumnat que cursi la formació professional específica establerta en la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre (BOE núm. 268, de 8.11.2002; en castellà).

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, 27.3.2019)

Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016 (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015).

Resolució ENS/1492/2015, de 26 de juny, per la qual s'estableixen els compromisos de qualitat del servei d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic (DOGC núm. 6906, de 6.7.2015).

Resolució ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part (DOGC núm. 6626, de 20.05.2014).

Resolució ENS/261/2014, de 4 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm 6562, de 14.2.2014).

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.09.2012).

Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 6155, 22.6.2012)

Resolució ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial (DOGC núm. 5804, de 26.1.2011).

Resolució EDU/3982/2010, de 10 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3571/2010, de 2 de novembre, per la qual es fa pública la relació de cicles formatius de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que s'extingeixen (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010).

A distància

Decret 67/2007, de 20 de març, regula els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància (DOGC núm. 4847, de 22.3.2007).

Resolució ENS/2334/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 7727, de 16.10.2018).

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1998/2018, de 24 d'agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 7697, de 31.8.2018).

Resolució ENS/1998/2018, de 24 d'agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 7697, de 31.08.2018).

Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 6903, de 01.07.2015).

Resolució ENS/2458/2014, de 24 d'octubre, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 6744, de 6.11.2014).

Resolució ENS/1308/2014, de 3 de juny, per la qual s'especifica la impartició de forma presencial o a distancia de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància (DOGC núm. 6641, de 11.6.2014).

Catàleg nacional de qualificacions professionals

 Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, regula el Catàleg nacional de qualificacions professionals (BOE núm. 223, de 17.9.2003; en castellà).

Decret 28/2010, de 2 de març, regula el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional (DOGC núm. 5580, de 4.3.2010).

Ordre ENS/112/2018, d'11 de juny, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (DOGC núm. 7663, de 13.7.2018).

Ordre ENS/16/2013, de 17 de gener, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (DOGC núm. 6310, 07.02.2013).

Ordre ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional (DOGC núm.6163, 04.07.2012).

Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5996, pàg. 56127, de 2.11.2011).

Convenis amb empreses

Ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats. (DOGC núm. 5014, de 22.11.2007).

Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats. (DOGC núm. 3657, de 14.6.2002).

Currículums

Els currículums dels cicles formatius de formació professional es poden consultar al web Estudiar a Catalunya.

Programes de formació i inserció

 Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial (DOGC núm. 5463, de 14.9.2009)

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014).

Resolució ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial (DOGC núm. 6674, de 29.7.2014)

Resolució ENS/102/2011, de 4 de gener, per la qual s'estableixen amb caràcter experimental diversos perfils professionals dels programes de qualificació professional inicial (DOGC núm. 5804, de 26.1.2011). 

Proves d'accés i curs de formació específic per a l'accés

Resolució EDU/1686/2019, de 18 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (DOGC núm. 7904, de 26.6.2019)

Resolució ENS/1360/2018, de 19 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (DOGC núm. 7649, de 25.6.2018)

Resolució ENS/1338/2017, de 2 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (DOGC núm. 7389, de 13.6.2017)

Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 7154, de 4.7.2016)

Resolució ENS/1955/2015, de 4 d'agost, d'actualització dels efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior superades (DOGC núm. 6946, de 31.8.2015)

Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius (DOGC núm. 6660, de 9.7.2014)

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior. (DOGC núm. 6158, 27.06.2012).

Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010).

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, 13.09.2006). 

Simultaneïtat de música o dansa amb educació secundària obligatòria i batxillerat

Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa (BOE, núm 51, de 28.2.2009)

Disposicions internes

Consulteu a l'apartat Disposicions internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats