Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Alumnes

Accés a la universitat

Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 113, de 8.5.2010; suplement en català al num. 113, de 8.5.2010).

Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24.11.2008).

Ordre de 25 de novembre de 1999, per la qual es determinen els estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials que es relacionen amb cadascuna de les vies d'accés (BOE núm. 286, de 30.11.1999).
Text actualitzat (Ordre de 25 de novembre de 1999)

Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar qui estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE núm. 306, de 17.12.2010).

Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat (DOGC núm. 5417, de 9.7.2009).

Admissió i escolarització

Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm.7805, de 7.2.2019)

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) 

Resolució ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau (BOE núm. 138, de 7.6.2014)

Ajuts i atenció a la diversitat

Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).

Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació (DOGC núm. 5029, de 14.12.2007).

Educació inclusiva

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).

Escolarització i drets i deures

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006).


Proves d'accés

Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius (DOGC núm. 6660, de 9.7.2014)

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior. (DOGC núm. 6158, 27.06.2012).

Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius. (DOGC núm. 5778, 20.12.2010).

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, 13.09.2006).

Títols acadèmics

Reial decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 131, de 2.6.1995).

Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (BOE núm. 146, de 17.6.2009).

Ordre EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4385, de 17.5.2005).

Més informació a l'apartat Homologació del Web Estudiar a Catalunya.

Disposicions internes

Consulteu a l'apartat Disposicions internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats