•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Educació d'adults

Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults (DOGC núm. 1424, de 27.3.1991).

Decret 130/2009, de 25 d'agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d'agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris. (DOGC núm. 5452, de 27.8.2009).

Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009).

Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).
Aquest Decret queda derogat pel Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, a excepció del capítol 2 referit a l'ordenació de la formació instrumental, els efectes de la derogació del qual queden demorats fins l'entrada en vigor de la regulació prevista a la disposició final primera.

Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults (DOGC núm. 1884, de 15.4.1994).

Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l'educació de persones adultes i els certificats de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)  (DOGC núm. 6508, de 25.11.2013).

Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 18.7.2011).

Resolució EDU/1191/2019, de 2 de maig, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i s'estableix el procés d'autorització i modificació d'oferta d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació (DOGC núm. 7870, de 8.5.2019)

Resolució ENS/447/2018, de 12 de març, de modificació de la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults. (DOGC núm. 7580, de 16.3.2018)

Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults (DOGC 6614, de 02.05.2014).

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

Disposicions internes

Consulteu a l'apartat Disposicions internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats