Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Principals novetats dels Documents per al curs 2014-2015 - 30/06/2014

DocumentsEl Documents d'organització i gestió per al curs 2014-2015 incorporen totes les novetats legislatives i les orientacions que han de pemetre l'organització del centre, tant a nivell de gestió com d'aplicació del currículum.

 

 

Educació primària

Podeu consultar les indicacions específiques de 1r, 3r i 5è en l'espera de la publicació del decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària del Govern de la Generalitat. Aquestes mesures transitòries, per tant, es limiten són al curs 2014-2015 i han de permetre una organització eficaç dels centres, en l'exercici de la seva autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels recursos.

Currículum - Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària

 

Consell escolar del centre

Es defineixen les funcions del Consell escolar, òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, en l'aprovació del projecte educatiu i la resta de documents de gestió.

Projecte educatiu del centre - Documents de gestió del centre
Projecte educatiu del centre -  Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte educatiu del centre
Projecte educatiu del centre - Participació de la comunitat educativa
Organització del centre - Organització de les llars d'infants
 

Programes de formació i inserció

Els nous Programes de formació i inserció substitueixen els PQPI. Els Documents d'organització expliquen com es desenvoluparan i quina en serà l'aplicació per al curs 2014-2015.

Currículum - Programes de formació i inserció: desenvolupament i aplicació 
Currículum - L'educació bàsica als centres d'educació especial


ESO

Matèries optatives a distància: s'amplia l'oferta a tercer curs de l’ESO i la matèria optativa específica de segona llengua estrangera, i a quart curs de l’ESO, les matèries optatives específiques d’informàtica i/o de segona llengua estrangera.
Servei comunitari: es faciliten als centres orientacions al respecte i s'oferirà formació oportuna, a través dels Centres de Recursos Pedagògics, tant als centres que vulguin desenvolupar aquest projecte com a les entitats col·laboradores corresponents.
Programa intensiu de millora (PIM): per als alumnes de primer i segon curs d'educació secundària obligatòria en centres públics.
Programes de diversificació curricular (PDC): incorpora alguns aspectes orientatius per als centres sobre l'organització, l'estructura i l'avaluació.
Unitats d'escolarització compartida (UEC): noves orientacions específiques sobre l'acció educativa que cal desenvolupar a les UEC.
Escolaritat compartida amb centres d’educació especial: l’educació secundària obligatòria per als alumnes que requereixin l’escolaritat compartida entre un centre ordinari i un centre d’educació especial ha de tenir en compte el que disposa el document L’educació bàsica als centres d’educació especial.
Plans Individualitzats (PI): incorpora algunes matisacions amb relació als criteris generals sobre els plans individualitzats (elaboració, seguiment i avaluació), especialment pel que fa als PI d'alumnes amb transtorns d'aprenentatge i d'alumnes amb altes capacitats.
Orientador del centre: s'especifiquen les funcions de l'orientador i es proposa una distribució de la dedicació lectiva.

Currículum - Concreció i desenvolupament del currículum a l'ESO
Currículum - Orientació i acció tutorial a l'ESO
 

Batxillerat

Plans individuals: puntualitzacions amb relació als PI dels alumnes de batxillerat amb transtorns d'aprenentatge i amb altes capacitats.
Avaluació: puntualització sobre la junta d'avaluació posterior a les proves extraordinàries de setembre, ja que si en aquesta sessió d’avaluació, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, es modifica la qualificació d’alguna matèria, caldrà l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents a la sessió, tenint en compte que en la decisió sobre l’avaluació de cada alumne només hi han d’intervenir els professors de les matèries que hagi cursat l’alumne.
Lectures prescriptives: actualització de les lectures

Currículum - Concreció i desenvolupament del currículum al batxillerat

 

Cicles de formació professional

Avaluació dels cicles formatius (LOE): el centre ha de mantenir a disposició de la Inspecció d'Educació els registres de l'avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els diferents mòduls professionals i unitats formatives (enunciats de proves escrites, graelles d'observació i altres).
Convalidacions i correspondències d'estudis: les convalidacions per estudis de sistemes educatius estrangers no universitaris les resol el Departament d’Ensenyament. La sol·licitud la presenta la persona interessada a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa.
Renúncia a la matrícula: es recullen els supòsits i les implicacions per a l'alumne en cas de renunciar a la matrícula.
Reclamacions motivades per les qualificacions: es descriu el procediment que cal seguir en el cas de reclamacions motivades per les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de cada crèdit.

Gestió del centre - Cicles de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l'accés a grau mitjà i a grau superior

 

Primer cicle d'educació infantil

L’esbarjo es considera una activitat integrada en l’horari lectiu i, per tant, ha de formar part també de la programació i s’ha de vetllar perquè s’hi respectin els principis del projecte educatiu.

Currículum - Currículum del primer cicle de l’educació infantil

 

Segon cicle d'educació infantil

Els pares tenen la possibilitat d'optar per l'ensenyament de la religió en el segon cicle de l'educació infantil, tal com preveu la normativa. 

Currículum - Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i primària

 

Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny

Es concreta i es detalla l'obra final del cicle formatiu de grau mitjà i s'incopora el sistema europeu dels crèdits ECTS en els cicles formatius de grau superior LOE

Currículum - Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

  

Garantir la protecció de dades

En referència a les dades de caràcter personal es remarca l'obligatorietat de mantenir la seguretat per garantir la protecció de les dades, i la seva actualització.

Gestió del centre - Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic

 

Recollida de dades

Algunes de les dades que fins ara només formaven part de la tramesa d'estadística també serviran per la Bases de dades inicial del futur Registre d'alumnes que està dissenyant el Departament. Atesa la transcendència d'aquesta informació és molt important que els centres tinguin molta cura a l'hora d'emplenar-lo.

Gestió del centre - Recollida de dades a efectes estadístics

Centres d'adults

S'afegeixen dos supòsits per a l'accés a l'educació d'adults i s'especifiquen els aspectes amb relació a l'avaluació dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, a les llengües estrangeres i als ensenyaments d'informàtica i a la competència digital.

Currículum - Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres d’adults

Coeducació i promoció de la igualtat de gènere

Els centres han de promoure la igualtat d'oportunitats dels alumnes, incorporar la perspectiva de gènere a l'acció educativa, prevenir i gestionar comportaments i actituds discriminatòries per raó de gènere i, potenciar el reconeixement, la cooperació i el respecte mutu. Els centres han de designar una persona d'entre els  membres per impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Projecte educatiu del centre - Convivència i clima esolar

Formació del professorat

La part presencial de les activitats de formació permanent es duran a terme dins l'horari laboral de no permanència al centre, llevat dels seminaris de coordinació d'equips directius, mestres d'educació especial i coordinadors TAC, així com els casos excepcionalment autoritzats per la direcció general que correspongui i de les formacions que responen a una convocatòria institucional.

Gestió del centre- Formació del personal dels centres

Temps escolar

Puntualitzacions amb relació a l’aprovació dels documents de centre que aborden la gestió del temps escolar.

Organització del centre - Organització del temps escolar

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats