Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Calendari de trameses

Calendari

Els centres han de lliurar les dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2019-2020, d'acord amb el que disposa la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Les dades fan referència bàsicament a la matrícula i a l'avaluació, i en funció de l'ensenyament, del tipus de dada i de centre es recullen de manera agregada o individualitzada alumne a alumne.

Les trameses es faran per mitjà d'aplicacions informàtiques (RALCSIIQEI i QEST).

La metodologia emprada per al curs 2019-2020 no ha experimentat cap canvi respecte a cursos anteriors. 

Important! 

Obert el termini de recollida de dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2019-2020.
S’ha iniciat la recollida, a través de tots els sistemes d’informació (RALC, SII, QEST i QEI) de les dades necessàries per a l’elaboració de l’Estadística de l’Ensenyament del curs 2019-2020.

 

 

Estadística 

Tal com s’indica en els Documents d’organització i gestió del centre, l’Estadística de l’ensenyament es continua elaborant a partir de dades individualitzades i de dades agregades. 

Les dades de matrícula individual de l’educació infantil (2n cicle), educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius d’arts i educació especial es recolliran des del Registre d’Alumnes de Catalunya.

L’extracció de les dades del RALC, amb les quals es farà l’estadística de matriculacions del curs 2019-2020, tindrà lloc previsiblement a mitjan novembre, per la qual cosa és responsabilitat dels centres tenir actualitzada a l’aplicació tota la informació de matrícula dels seus alumnes.

Altres dades individualitzades de matrícula i avaluació es recullen mitjançant el Sistema d’Intercanvi (SII) i la tramesa de les dades no individualitzades de matrícula, avaluació, personal docent i unitats i grups es fa per mitjà de les aplicacions informàtiques específiques (QEI i QEST).

Hi ha tres variants específiques de SII:

  1. SII-FP: els centres que imparteixen aquests ensenyaments, a més d’informar la matrícula general al RALC (excepte en el cas de la modalitat no presencial), també han de fer servir aquest SII per informar dels mòduls i les unitats formatives cursades en qualsevol modalitat.
     
  2. SII-RE: va entrar en funcionament el curs 2016-2017 per recollir la matrícula individualitzada de determinats ensenyaments de règim especial (Conservació i Restauració de Béns Culturals, Art Dramàtic, Esports, Dansa Professional i Superior, Música Professional i Superior i Ensenyaments Superiors de Disseny). Des del curs 2017-2018, les dades individualitzades de graduació/compleció d’estudis del curs anterior també es recullen al SII.
     
  3. SII-Accés: per als cursos d'accés als cicles formatius d'FP. 


Els terminis de tramesa de les dades del curs 2019-2020 varien segons l'ensenyament de què es tracti i s'han de fer d'acord amb la previsió del calendari següent:

 

 Ensenyaments

Dades individualitzades

Dades agregades

Aplicació

Termini

Aplicació

Termini

 Educació infantil de primer cicle

--

--

QEI

Matrícules 19-20:
25/10/2019 – 28/2/2020

 Educació infantil de segon cicle

RALC

Actualització permanent

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Educació primària

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Educació especial

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Educació secundària obligatòria

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Batxillerat

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

RALC

Actualització permanent

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

SII-FP

Avaluacions 18-19:  20/9/2019 – 15/1/2020

Matrícules 19-20: 25/10/2019 – 28/2/2020

 Cursos d'accés o preparació per a cicles formatius d'FP

SII-Accés

Matrícules 19-20: 22/1/2020 – 28/2/2020

--

--

 Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

RALC

Actualització permanent

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Estudis superiors de disseny

 SII-RE

Avaluació 18-19:
20/9/2019 – 15/1/2020

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

Matrícula 1r semestre:
15/10/2019 – 28/2/2020

Matrícula 2n semestre : 1/3/2020 – 30/5/2020

Conservació i restauració de béns culturals

SII-RE

Avaluació 18-19: 20/09/2019 – 15/12/2019

--

--

Matrícula 1r semestre:
15/10/2019 – 15/12/2019

 Ensenyaments d'art dramàtic

SII-RE

Avaluació 18-19: 20/09/2019 – 15/12/2019

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

Matrícula 1r semestre:
15/10/2019 – 15/12/2019

 Ensenyaments esportius

SII-RE

Avaluació 18-19: 20/9/2019 – 15/1/2020

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

Matrícula 1r semestre: 15/10/2019 – 15/1/2020

Matrícula 2n semestre: 1/2/2020 – 15/7/2020

 Ensenyaments de música no reglats (escoles de música)

 --

--

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Ensenyaments professionals de música

 SII-RE

Avaluació 18-19: 15/10/2019 – 15/12/2019
Matrícules 19-20: 15/10/2019 – 28/2/2020

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Ensenyaments superiors de música

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Ensenyaments de dansa no reglats (escoles de  dansa)

 --

--

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Ensenyaments  professionals de dansa

SII-RE

Avaluació 18-19: 15/10/2019 – 15/12/2019
Matrícules 19-20: 15/10/2019 – 28/2/2020

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 Ensenyaments superiors de dansa

 Educació d'adults

--

--

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

Centres estrangers

 --

--

QEST

25/10/2019 – 28/2/2020

 *Dates exactes a concretar

 

Data d'actualització: 29 d'octubre de 2019

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats