Menú d'eines

Cercador

16 de setembre de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Calendari de trameses

Calendari

Els centres han de lliurar les dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2018-2019, d'acord amb el que disposa la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

Les dades fan referència bàsicament a la matrícula i a l'avaluació, i en funció del tipus de dada i de centre es recullen de manera agregada o individualitzada alumne a alumne.

La manera de facilitar les dades al Departament varia segons l'ensenyament de què es tracti i la tramesa es fa per mitjà d'aplicacions informàtiques específiques (RALCSIIQEI i QEST).

La metodologia emprada per al curs 2018-2019 no ha experimentat cap canvi respecte a cursos anteriors. 

 

Estadística 

Tal com s’indica en els Documents d’organització i gestió del centre, l’Estadística de l’ensenyament es continua elaborant a partir de dades individualitzades i de dades agregades. 

Per a bona part dels ensenyaments reglats no universitaris, la inscripció de tots els alumnes matriculats als centres educatius s’ha de fer al RALC (Registre d’Alumnes de Catalunya). 

L’extracció de les dades del RALC, amb les quals es farà l’estadística de matriculacions del curs 2018-2019, tindrà lloc previsiblement a mitjan novembre, per la qual cosa és responsabilitat dels centres tenir actualitzada a l’aplicació tota la informació de matrícula dels seus alumnes.

Altres dades individualitzades de matrícula es recullen mitjançant el Sistema d’Intercanvi (SII) i la tramesa de les dades no individualitzades de matrícula i avaluació es fa per mitjà de les aplicacions informàtiques específiques (QEI i QEST).

Hi ha tres variants específiques de SII:

 1. SII-FP: els centres que imparteixen aquests ensenyaments, a part d’informar la matrícula general al RALC (excepte en el cas de la modalitat no presencial), també han de fer servir aquest SII per informar dels mòduls i les unitats formatives cursades en qualsevol modalitat.
   
 2. SII-RE: va entrar en funcionament el curs 2016-2017 per recollir la matrícula individualitzada de determinats ensenyaments de règim especial (Conservació i Restauració de Béns Culturals, Art Dramàtic, Esports, Dansa Professional i Superior, Música Professional i Superior i Ensenyaments Superiors de Disseny). Des del curs 2017-2018, les dades individualitzades de graduació/compleció d’estudis del curs anterior també es recollen al SII.
   
 3. SII-Accés: per als cursos d'accés als cicles formatius d'FP. 


Els terminis de tramesa de les dades del curs 2018-2019 varien segons l'ensenyament de què es tracti i s'han de fer d'acord amb la previsió del calendari següent:

 

 Ensenyaments

Dades individualitzades

Dades agregades

Aplicació

Termini

Aplicació

Termini

 Educació infantil de primer cicle

-- --

QEI

prorrogat fins a l'1 de febrer de 2019

 Educació infantil de segon cicle

RALC

Actualització permanent

QEST

prorrogat fins al 15 de març de 2019

 Educació primària

 Educació especial

 Educació secundària obligatòria

 Batxillerat

 Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

RALC

Actualització permanent

SII-FP

 • Avaluacions 17-18 SII: del 19 de setembre al 5 de novembre de 2018.
 • Matrícules 18-19 SII: fins a l'1 de febrer de 2019

 Cursos d'accés o preparació per a cicles formatius d'FP

 SII-Accés

Entre desembre de 2018 i gener de 2019*.

 Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

RALC

Actualització permanent

 Estudis superiors de disseny

 
 
           SII-RE

 • Avaluació 17-18: fins a l'1 de febrer de 2019.
 • Matrícula 18-19: fins a l'1 de febrer de 2019 (matrícules 1r semestre) i entre març i abril de 2019 (matrícules 2n semestre)*.
 

 Ensenyaments superiors de música

 • Avaluació 17-18 i matrícula 18-19:prorrogat fins al 28 de febrer de 2019.

 Ensenyaments professionals de música

 Ensenyaments de música no reglats (escoles de música)

 -- --

 Ensenyaments superiors de dansa

 
SII-RE

 • Avaluació 17-18 i matrícula 18-19: fins a l'1 de febrer de 2019.

 Ensenyaments  professionals de dansa

 Ensenyaments de dansa no reglats (escoles de  dansa)

 -- --

 Ensenyaments d'art dramàtic

 
 
SII-RE

 

 • Avaluació 17-18 i matrícula 18-19: fins a l'1 de febrer de 2019.

 Ensenyaments esportius

 • Avaluació 17-18: prorrogat fins al 15 de març de 2019
 • Matrícula 18-19: prorrogat fins al 15 de març de 2019 (matrícules del 1r trimestre), amb possibilitat de tramesa permanentment oberta fins al mes de juliol de 2019 per a la resta de trimestres.

 Educació d'adults

 -- --

 Plans d'estudis  estrangers

 -- --

 *Dates exactes a concretar

 

Data d'actualització: 15/01/2019

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats