Menú d'eines

Cercador

29 de juny de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Calendari de trameses

CalendariEls centres han de lliurar les dades per a l'elaboració de l'estadística del curs 2015-2016, d'acord amb el que disposen la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i el Decret 165/2014, de 23 de desembre, pel qual s'aprova la pròrroga del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015.

Les dades fan referència bàsicament a la matrícula i a l'avaluació, i en funció del tipus de dada i de centre es recullen de manera agregada o individualitzada alumne a alumne.

La manera de facilitar les dades al Departament varia segons l'ensenyament de què es tracti i la tramesa es fa per mitjà d'aplicacions informàtiques específiques (SII, QEI i QEST). 

Cal tenir molt en compte que, per al curs 2016-2017, en molts ensenyaments, sobretot els de règim especial, el tipus d’aplicació informàtica que ha de fer servir cada centre ha variat, per la qual cosa us recomanem que consulteu els canvis als apartats corresponents del Sistema d’Intercanvi d’Informació (SII) i els qüestionaris d’estadística (QEST). 

 

Estadística 

Tal com s’indica en els Documents d’organització i gestió del centre, l’Estadística de l’ensenyament es continua elaborant a partir de dades individualitzades i de dades agregades, si bé per al curs 2016-2017 la metodologia emprada ha canviat respecte als cursos anteriors. 

Per a bona part dels ensenyaments reglats no universitaris, la inscripció de tots els alumnes matriculats als centres educatius s’ha de fer al RALC. L’extracció de les dades, amb les quals es farà l’estadística de matriculacions del curs 2016-2017, tindrà lloc previsiblement a finals de novembre, per la qual cosa és responsabilitat dels centres tenir actualitzada, a l’aplicació, tota la informació de matrícula dels alumnes. Cal tenir en compte que actualment, pel que fa a les necessitats específiques de suport educatiu (NESE), al RALC només es pot indicar si l’alumne en té, sense especificar-ne quina. Properament, però, s’inclouran les tipologies de NESE, i caldrà que els centres les informin.

Altres dades individualitzades de matrícula es recullen mitjançant el Sistema d’Intercanvi (SII) i la tramesa de les dades no individualitzades de matrícula i avaluació es fa per mitjà de les aplicacions informàtiques específiques (QEI i QEST).

A partir d'aquest curs es disposa de tres variants específiques de SII:

  • SII-FP per als cicles formatius de formació professional. Ha tingut lleugeres variacions respecte als cursos anteriors, sobretot per la incorporació de l’identificador de l’alumne. Els centres que imparteixen aquests ensenyaments, a part d’indicar la matrícula general al RALC (excepte en el cas dels no presencials), també han de fer servir aquest SII per especificar els mòduls i les unitats formatives que cursen els alumnes.
  • SII-RE per a determinats ensenyaments de règim especial (conservació i restauració de béns culturals, art dramàtic, esports, dansa professional i superior, música professional i superior i ensenyaments superiors de disseny). Es tracta d’un SII de nova creació amb què es recolliran de manera individualitzada les matrícules d’aquests ensenyaments.
  • SII-Accés per als cursos d'accés als cicles formatius d'FP. No ha experimentat variacions respecte als cursos anteriors.

 

Els terminis de tramesa de les dades del curs 2016-2017 varien segons l'ensenyament de què es tracti i s'han de fer d'acord amb la previsió de calendari següent:

 

Ensenyaments

Dades individualitzades

Dades agregades

Aplicació

Termini

Aplicació

Termini

Educació infantil de primer cicle

-- --

QEI

 del 2 de novembre de 2016 al 28 de febrer 2017

Educació infantil de segon cicle

RALC

actualització permanent

 
 
 
 
 
 
 
        QEST

del 27 d’octubre de 2016 al 28 de febrer de 2017

Educació primària

Educació especial

Educació secundària obligatòria

Batxillerat

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior

RALC

actualització permanent

SII-FP

avaluacions 2015-2016: del 13 d’octubre al 9 de desembre de 2016

matrícules 2016-2017: del 13 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

Cursos d'accés a cicles formatius d'FP

 SII-Accés

previsió: del 15 de desembre al 28 de febrer de 2017

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior

RALC

actualització permanent

Estudis superiors de disseny

 
 
 SII-RE

del 16 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

Ensenyaments superiors de música

Ensenyaments professionals de música

Ensenyaments de música no reglats (escoles de música)

 -- --

Ensenyaments superiors de dansa

 
SII-RE

del 16 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

Ensenyaments professionals de dansa

Ensenyaments de dansa no reglats (escoles de dansa)

 -- --

Ensenyaments d'art dramàtic

 
 
SII-RE

 

del 16 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

Ensenyaments esportius

1a tramesa: del 16 de desembre de 2016 al 28 de febrer de 2017

2a tramesa (resta de matrícules): juny i juliol de 2017

Educació d'adults

 -- --

Plans d'estudis estrangers

 -- --

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats