Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Projecte de qualitat i millora contínua

PQiMCEl Departament convoca concurs públic per a la selecció de centres públics de formació professional, que imparteixin dos o més cicles formatius, i per a la selecció de fins a tres centres públics d'ensenyaments de règim especial, per tal de ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua durant el curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Projecte s'estableixen a l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, de creació del Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius.

 

Requisits per participar en la convocatòria

 • Impartir dos o més cicles d’ensenyaments professionals o estudis de règim especial.
 • Elaborar, i presentar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un document declaratiu, aprovat pel claustre i el consell escolar, si escau, on s’explicitin els motius que porten al centre a participar en el Projecte .
 • Manifestar el compromís explícit de la direcció d’assumir i liderar el centre cap a la integració de la gestió de la qualitat i la millora contínua, com a sistema únic de gestió en el centre.
 •  Disposar de la documentació normativa vigent actualitzada que exigeix el Departament i d'un pla estratègic o d’actuació de centre o el compromís de l’elaboració del disseny durant el primer curs de participació en el Projecte. Aquesta documentació ha d’estar clarament identificada com a documentació del centre i estar disponible per a qualsevol membre de la comunitat educativa.
 • Nomenar una persona, amb coneixements de gestió de la qualitat en un centre educatiu, per a la coordinació del Projecte de qualitat i millora contínua: s’ha de designar, preferentment, d’entre aquelles que tinguin la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, la designació s’ha de fer tenint present la previsió de continuïtat.

 

Selecció i resolució

Les obligacions dels centres seleccionats estan regulades en el punt 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/520/2018.

>> Llista de centres seleccionats

 

Sol·licitud

Els centres interessats han d'enviar la sol·licitud, signada pel director o directora del centre, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.  
 

 •  Termini per presentar la sol·licitud: fins al 15 de maig de 2018

 

Documentació que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud:

 • Argumentació de motius que porten al centre a participar en el Projecte, els objectius i els recursos que el centre hi destinarà.
 • Còpia del Pla amb les estratègies del centre o, en el seu defecte, un avantprojecte del Pla i el compromís d’elaborar-lo durant el primer any de participació.
 • Compromís de disposar de la documentació obligatòria del centre d’acord amb la normativa vigent.
 • Persona o persones que assumiran la responsabilitat de la coordinació i implementació del projecte de qualitat i millora contínua en el centre, i l’assistència a la formació específica que organitza la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Altra informació rellevant relacionada amb els criteris de valoració que s'estableixen en el punt 3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/520/2018.

 

 Seguiment i avaluació del projecte

Un cop finalitzat el curs acadèmic, i abans del 31 de juliol, els centres han de trametre un informe del desplegament del projecte, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. En aquest informe han d'avaluar la seva participació en el projecte i han de fer constar: el grau de desplegament, l'assoliment o l'estat dels objectius fixats, la situació dins el centre i la seva valoració. 

Del resultat d'aquest informe i de la valoració que en faci la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial derivarà la decisió de romandre en el mateix nivell, de passar al següent o de finalitzar la participació en aquest Projecte. 

 

Normativa

Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores.

Resolució ENS/520/2018, de 16 de març, per la qual es convoca concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

 

 

Més informació

Web del Projecte de qualitat i millora contínua 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats