Menú d'eines

Cercador

21 de juny de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Projecte de qualitat i millora contínua

PQiMCEl Departament convoca concurs públic per a la selecció de centres públics de formació professional, que imparteixin dos o més cicles formatius, i per a la selecció de fins a tres centres públics d'ensenyaments de règim especial, per tal de ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua durant el curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Projecte s'estableixen a l'Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, de creació del Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius.

 

Requisits per participar en la convocatòria

 • Impartir dos o més cicles d’ensenyaments professionals o estudis de règim especial.
 • Elaborar, i presentar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, un document declaratiu, aprovat pel claustre i el consell escolar, si escau, on s’explicitin els motius que porten al centre a participar en el Projecte .
 • Manifestar el compromís explícit de la direcció d’assumir i liderar el centre cap a la integració de la gestió de la qualitat i la millora contínua, com a sistema únic de gestió en el centre.
 •  Disposar de la documentació normativa vigent actualitzada que exigeix el Departament i d'un pla estratègic o d’actuació de centre o el compromís de l’elaboració del disseny durant el primer curs de participació en el Projecte. Aquesta documentació ha d’estar clarament identificada com a documentació del centre i estar disponible per a qualsevol membre de la comunitat educativa.
 • Nomenar una persona, amb coneixements de gestió de la qualitat en un centre educatiu, per a la coordinació del Projecte de qualitat i millora contínua: s’ha de designar, preferentment, d’entre aquelles que tinguin la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, la designació s’ha de fer tenint present la previsió de continuïtat.

 

Sol·licitud

Els centres interessats han d'enviar la sol·licitud, signada pel director o directora del centre, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT (consulteu aquest pas a pas).

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.  
 

 •  Termini per presentar la sol·licitud: fins al 15 de maig de 2018

 

Documentació que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud:

 • Argumentació de motius que porten al centre a participar en el Projecte, els objectius i els recursos que el centre hi destinarà.
 • Còpia del Pla amb les estratègies del centre o, en el seu defecte, un avantprojecte del Pla i el compromís d’elaborar-lo durant el primer any de participació.
 • Compromís de disposar de la documentació obligatòria del centre d’acord amb la normativa vigent.
 • Persona o persones que assumiran la responsabilitat de la coordinació i implementació del projecte de qualitat i millora contínua en el centre, i l’assistència a la formació específica que organitza la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Altra informació rellevant relacionada amb els criteris de valoració que s'estableixen en el punt 3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/520/2018.


 

Selecció i resolució

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de resoldre aquesta convocatòria, un cop vista la proposta de la comissió avaluadora. 

La resolució que aprovi els projectes seleccionats s’ha de fer pública abans d’un mes des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Les obligacions dels centres seleccionats estan regulades en el punt 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/520/2018.

 

Seguiment i avaluació del projecte

Un cop finalitzat el curs acadèmic, i abans del 31 de juliol, els centres han de trametre un informe del desplegament del projecte, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. En aquest informe han d'avaluar la seva participació en el projecte i han de fer constar: el grau de desplegament, l'assoliment o l'estat dels objectius fixats, la situació dins el centre i la seva valoració. 

Del resultat d'aquest informe i de la valoració que en faci la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial derivarà la decisió de romandre en el mateix nivell, de passar al següent o de finalitzar la participació en aquest Projecte. 

 

Normativa

Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores.

Resolució ENS/520/2018, de 16 de març, per la qual es convoca concurs per a la selecció de centres públics que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2018-2019, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

 

 

Més informació

Web del Projecte de qualitat i millora contínua 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats