Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa de certificació de llengües

ProgramaEl Departament obre convocatòria pública per a la selecció de centres interessats a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, a partir del curs 2018-2019, d'acord amb les bases de la Resolució EDU/1190/2019, de 2 de maig

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes als centres, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits per l’alumnat de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

El Programa tindrà una durada de 3 cursos en els centres que el desenvolupin.    

Centres seleccionats

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, a partir del curs 2019-2020, a l’empara de la Resolució EDU/2367/2019, de 10 de setembre (DOGC núm. 7962, de 18.9.2019) per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020.

 

Sol·licitud

Els centres interessats a participar en el Programa han d'enviar aquesta sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, juntament amb el full d'autobarem i tota la documentació acreditativa del compliment dels requisits, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Cal adjuntar-hi la documentació acreditativa que es detalla a la sol·licitud.

 • Termini de presentació de sol·licituds: fora de termini

 

Compromisos dels centres

La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Designar una persona coordinadora del projecte en el centre i la o les persones necessàries per a cada actuació. En el cas dels centres públics la persona coordinadora del projecte ha de ser designada, preferentment, entre el professorat que tingui la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte
 • Facilitar l’assistència del professorat a la formació relativa al Programa que impartirà l’EOI assignada.
 • Facilitar l’assistència de la o les persones designades per a cada actuació a les sessions de treball, segons el programa de reunions de les xarxes.
 • Participar activament a les reunions, aportant coneixements i experiències.
 • Contribuir a la posada en marxa en el centre de les accions que es proposin en el programa de cada actuació (consulteu el Pla d'Actuació a la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre)
 • Facilitar dades relatives a l’evolució de les accions proposades al programa.
 • Trametre anualment una memòria sobre el desplegament del Programa en la xarxa o xarxes en què participa el centre, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Garantir el compromís de la direcció del centre de fer el seguiment i el desplegament en els ensenyaments, dels objectius i les estratègies de les actuacions en què participi durant almenys tres cursos escolars.
 • Vetllar perquè les actuacions es difonguin dins del centre. 
   

Criteris de selecció

 • La impartició de continguts en llengües estrangeres
 • Les actuacions de col·laboració amb EOI i altres entitats certificadores.
 • La promoció del centre en relacions internacionals
 • Inclusió en el seu Projecte Educatiu de Centre de la impartició de més d’una llengua estrangera en els nivells educatius als que s’adreça aquest programa i que no sigui d’impartició obligatòria d’acord amb l’ordenació curricular 
 • La utilització de llengües estrangeres fora de les activitats lectives
 • Qualsevol altra iniciativa singular, efectivament implantada en el centre encaminada a incrementar el nivell de rendiment acadèmic en alguna de les llengües incloses en aquest programa (anglès, francès, alemany o italià) per part de l’alumnat dels nivells educatius als quals va destinat aquest programa.

Consulteu a l’Annex de la Resolució EDU/1190/2019 les evidències que cal presentar i la puntuació.
 

Certificació de les activitats i memòria de seguiment

La participació al programa pot suposar una certificació de 45 hores a 90 hores en funció de les assistències a les formacions i a les reunions de xarxa que formen part del programa de formació permanent i, com a tals, són certificables com a activitats de formació per al professorat.

Els centres han de trametre cada any, una vegada finalitzat el curs, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, una memòria de seguiment i avaluació del Programa en el seu centre, per les vies següents: 

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 
 • Termini de presentació: fins al 31 de juliol de 2019

  

Normativa

Resolució EDU/1190/2019, de 2 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2019-2020.

Resolució per la qual es modifica la Resolució de 12 de setembre de 2018 per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2003/2018, de 24 d’agost, (DOGC núm. 7698 de 3.9.2018).

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019, a l’empara de la Resolució ENS/2003/2018, de 24 d’agost, (DOGC núm. 7698 de 3.9.2018).

Resolució ENS/2003/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1184/2018, de 31 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es va crear el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018 i s'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/550/2018, de 20 de març, per la qual es fa pública la llista de centres educatius susceptibles de participar en l'acció 2a Pla de certificació del programa establert mitjançant la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes lingüístics per a l'impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018

Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018

 

Darrera actualització: 20 de setembre de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats