Menú d'eines

Cercador

22 de març de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Premis extraordinaris de batxillerat

PremisEntre les accions que els centres disposen per potenciar l’excel·lència dels alumnes, es troben els Premis Extraordinaris de Batxillerat. Per això, des de l’equip directiu i les tutories, s’hauria d’animar a aquells alumnes que es prevegi que trauran una qualificació final de batxillerat igual o superior a 8,75 perquè es presentin a les proves que es convoquen a tal fi. Així, un cop finalitzada l’avaluació final ordinària i coneguts els alumnes que hi poden optar, es facilitarà la inscripció als Premis Extraordinaris.

Per al centre educatiu és un privilegi tenir alumnes que es poden presentar a aquests Premis, ja que es tracta d’un reconeixement de la qualitat en els ensenyaments que imparteix. També pel fruit que es recull a través dels alumnes que hi opten i que poden ser guardonats. Igualment, és important per a les famílies, que veuen en el centre educatiu un referent d’estímul de l’excel·lència acadèmica. 

Aquest guardó proporciona als alumnes els avantatges següents:

 • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
 • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
 • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
 • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
 • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.
   
Resum del procediment Terminis Més informació
 Inscripció dels alumnes a les proves a través de l’aplicació informàtica  del 28 de maig a l'1 de juny de 2018 accés a la inscripció
 Validació de les inscripcions per part dels centres educatius  del 4 al 8 de juny de 2018 --
 Publicació de la llista d’alumnes validats al taulell d’anuncis del centre educatiu  fins a l'11 de juny de 2018  --
 Resolució d’incidències per part del centre  fins al 12 de juny de 2018 --
 Realització de les proves  26 de juny de 2018 Exemples de les proves
 Publicació de la llista dels alumnes premiats -- Als centres on es realitza la prova i als serveis territorials del Departament, o al Consorci d'Educació de Barcelona
 Publicació de la llista al DOGC  27 de juliol de 2018  Resolució ENS/1792/2018
 Lliurament dels premis -- --

 

 

Requisits

Es poden inscriure els alumnes que:

 • hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat,
 • hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2017-2018, i
 • hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Sol·licitud i calendari 

 1. Els alumnes han de fer la inscripció a les proves al web del Departament.

  - Termini de inscripció: del 28 de maig a l'1 de juny de 2018
   
 2. El director/a del centre (i qui aquest/a autoritzi a través del GUAC) ha d’accedir a l’aplicació amb l’usuari i la contrasenya GICAR i validar la sol·licitud de l’alumne. Si hi ha dades incorrectes s’han de modificar al RALC.

  - Validació de les inscripcions: del 4 al 8 de juny de 2018 

 3. Els centres han de fer pública la llista d’alumnes admesos i exclosos, així com l’idioma (primera llengua estrangera cursada), la matèria de modalitat a què es presenten i la seu on es faran les proves. Els errors detectats (en l’idioma o en la nota final) després de validar la inscripció, s’han d’advertir mitjançant un missatge a l’adreça ord_curricular.ensenyament@gencat.cat

  - Publicació de la llista d’alumnes validats: fins a l'11 de juny de 2018

 4. Els alumnes que hagin fet la inscripció i que no es trobin a les llistes han de fer una reclamació al seu centre perquè aquest els doni d'alta al més aviat possible.

  - Resolució d’incidències per part del centre: fins al 12 de juny de 2018
   
 5. Les proves es portaran a terme el 26 de juny de 2018, a partir de les 8.30 hores.

 

Lloc de realització

Centres on tindran lloc les proves de manera simultània:

 • Institut Montserrat (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la A fins a la L) i l’Institut Menéndez i Pelayo (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la M fins a la Z), de Barcelona, per a l’àmbit territorial corresponent al Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Institut Jaume Balmes, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona Comarques, Maresme-Vallès Oriental i Baix Llobregat.
 • Institut Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental.
 • Institut Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.
 • Institut Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida.
 • Institut Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a Terres de l'Ebre.
 • Institut Lluís de Peguera, de Manresa, per als Serveis Territorials a la Catalunya Central.

 No s’admetran alumnes que es presentin a una seu diferent a aquella que consti a la sol·licitud d’inscripció.

 

Desenvolupament de les proves

Aquestes proves, que es fan en el de curs d'un matí, consten de dos exercicis. En el primer hi ha un comentari de text històric i un comentari de text literari, un dels quals en castellà i l'altre en català. El segon exercici consta d'una prova sobre la llengua estrangera cursada pels alumnes i una altra sobre una matèria que l'alumne tria prèviament d’entre les cursades a segon curs i que té continuïtat a la cursada amb el mateix nom a primer curs.

A la pàgina de la XTEC  podeu descarregar-vos els models de les proves.
 

Material específic que han de portar els alumnes

 • Per a la matèria de Dibuix Artístic: fulls de paper DIN A4 80 g/m2 per fer esbossos, full de paper DIN A3 d'aquarel·la de gra fi d'aproximadament 300 g/mper fer l'original, colors acrílics, pinzells, paleta, pot aigua, drap, cinta adhesiva de paper, estris de dibuix, llapis, regla, compàs, goma d’esborrar, tisores i cúter, llapis de cola tipus Pritt, etc.
 • Per a la matèria de Dibuix Tècnic: joc d’escaires, regle, plantilles de corbes, compàs, llapis de grafit, portamines, goma, cinta adhesiva, calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la), etc.
 • Per a la matèria d’Anàlisi Musical: auriculars.
 • Per a la matèria de Fonaments de les Arts: estris de dibuix per a tècnica seca.
 • Per a les matèries de Biologia, Economia de l’Empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química: regle graduat i calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).
 • Per a la matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient: regle o escaire d’uns 20 cm de llargada, un transportador d’angles, llapis de colors i calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la).
 • Per a les matèries de Grec i Llatí: diccionari. No es permet portar l’apèndix gramatical.

Important: no es podrà accedir a les proves amb telèfons mòbils ni amb rellotges digitals

 

Puntuació i concessió dels premis 

Es poden concedir un màxim de 44 premis, que s'atorgaran a aquells alumnes que hagin obtingut la puntuació més alta. En cas d'empat, es resoldrà aplicant els criteris de desempat següents:

 • En primer lloc, la puntuació més alta obtinguda en el primer exercici de les proves (suma de les puntuacions obtingudes en el comentari de text literari i en el comentari de text històric).
 • En segon lloc, la puntuació més alta obtinguda en la part b del segon exercici, corresponent a la matèria de modalitat.

 

Lliurament de premis

L'acte oficial de lliurament de premis tindrà lloc a començament del curs següent i es comunicarà personalment als alumnes premiats i als seus centres.

 

Normativa

Ordre ENS/204/2018, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (DOGC núm. 7765, de 11.12.2018)

Resolució ENS/1792/2018, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2017-2018.

Resolució ENS/446/2018, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2017-2018.

 

Data d'actualització: 11/12/2018

Per als directors dels centres amb usuari i contrasenya GICAR Tutorial per als centres

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats