Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Premis extraordinaris de batxillerat

PremisEntre les accions que els centres disposen per potenciar l’excel·lència dels alumnes, es troben els Premis Extraordinaris de Batxillerat. Per això, des de l’equip directiu i les tutories, s’hauria d’animar aquells alumnes que es prevegi que trauran una qualificació final de batxillerat igual o superior a 8,75 perquè es presentin a les proves que es convoquen a tal fi. Així, un cop finalitzada l’avaluació final ordinària i coneguts els alumnes que hi poden optar, es facilitarà la inscripció als Premis Extraordinaris.

Per al centre educatiu és un privilegi tenir alumnes que es poden presentar a aquests Premis, ja que es tracta d’un reconeixement de la qualitat en els ensenyaments que imparteix. També és un reconeixement per als alumnes que hi opten i que poden ser guardonats. Igualment, és important per a les famílies, que veuen en el centre educatiu un referent d’estímul de l’excel·lència acadèmica. 

Aquest guardó proporciona als alumnes els avantatges següents:

 • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
 • L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
 • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
 • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
 • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.
   

>> Exàmens i criteris específics d'avaluació (convocatòria 2019)
 

Resum del procediment Terminis Més informació
 Inscripció dels alumnes a les proves a través de l’aplicació informàtica  del 27 al 31 de maig de 2019 accés a la inscripció
 Validació de les inscripcions per part dels centres educatius  del 3 al 7 de juny de 2019 accés a la validació
 Publicació de la llista d’alumnes admesos i exclosos al taulell d’anuncis del centre educatiu  fins al 10 de juny de 2019  --
 Resolució d’incidències per part del centre  fins a l'11 de juny de 2019 --
 Realització de les proves  26 de juny de 2019 descripció de les proves i criteris d'avaluació
 Publicació de la llista provisional dels alumnes premiats 11 de juliol de 2019  web del Departament
 Període de reclamacions del 12 al 15 de juliol de 2019  web del Departament
 Publicació dels resultats definitius a partir de 19 de juliol de 2019  web del Departament
 Publicació de la llista de premiats al DOGC  9 de setembre de 2019 Resolució EDU/2296/2019
 Lliurament dels premis -- --

 

 

Requisits

Es poden inscriure els alumnes que:

 • hagin cursat i superat els dos cursos de batxillerat,
 • hagin finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2018-2019, i
 • hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

 

Sol·licitud i calendari 

 1. Els alumnes han de fer la inscripció a les proves al web del Departament (descarregueu-vos el tutorial per als alumnes).

  - Termini d'inscripció: del 27 al 31 de maig de 2019
   
 2. El director/a del centre (i qui autoritzi a través del GUAC) ha d’accedir a l’aplicació amb l’usuari i la contrasenya GICAR i validar la sol·licitud de l’alumne/a (descarregueu-vos el tutorial per als centres). Si hi ha dades incorrectes s’han de modificar al RALC.

  - Validació de les inscripcions: del 3 al 7 de juny de 2019 

 3. Els centres han de fer pública la llista d’alumnes admesos i exclosos, en què consti per a cada alumne la primera llengua estrangera cursada, la matèria de modalitat a què es presenta i la seu on farà les proves. Els errors detectats (en l’idioma o en la nota final de batxillerat) després de validar la inscripció, s’han de comunicar al Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat mitjançant un missatge a l’adreça csecundariabatxillerat.educacio@gencat.cat

  - Publicació de la llista d’alumnes admesos i exclosos: fins al 10 de juny de 2019

 4. Els alumnes que hagin fet la inscripció i que no es trobin a les llistes han de fer una reclamació al seu centre perquè els validi al més aviat possible.

  - Resolució d’incidències per part del centre: fins a l'11 de juny de 2019
   
 5. Les proves es portaran a terme el 26 de juny de 2019, a partir de les 8.30 hores.

 

Lloc de realització

Centres on tindran lloc les proves de manera simultània:

 • Institut Montserrat (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la A fins a la L) i l'Institut Menéndez i Pelayo (per als alumnes els primers cognoms dels quals comencin per la M fins a la Z), de Barcelona, per a l'àmbit territorial corresponent al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Institut Jaume Balmes, de Barcelona, per als Serveis Territorials a Barcelona Comarques i per als Serveis Territorials al Baix Llobregat.
 • Escola Oficial d’Idiomes del Maresme, de Mataró, per als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental.
 • Institut Pere Calders, de Cerdanyola del Vallès, per als Serveis Territorials al Vallès Occidental.
 • Institut Santiago Sobrequés, de Girona, per als Serveis Territorials a Girona.
 • Institut Màrius Torres, de Lleida, per als Serveis Territorials a Lleida.
 • Institut Martí Franquès, de Tarragona, per als Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
 • Institut Lluís de Peguera, de Manresa, per als Serveis Territorials a la Catalunya Central.

 No s’admetran alumnes que es presentin a una seu diferent a aquella que consti a la sol·licitud d’inscripció.

 

Desenvolupament de les proves 

Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s'estructuren en tres parts

 • La primera consisteix en un comentari crític sobre un tema d’interès general de la realitat social, històrica o cultural. L’alumne ha de desenvolupar les idees a partir dels sabers adquirits en tots els àmbits de coneixement del batxillerat. En el plantejament de la prova es pot incloure documentació de partida i indicacions específiques. Es valorarà la coherència argumentativa i la capacitat de relació d’idees, la creativitat i la capacitat crítica. També es tindran en compte les capacitats lingüístiques de comprensió i expressió escrita (exposició clara i ordenada de les idees, construcció sintàctica correcta, riquesa lèxica i correcció ortogràfica). L’alumne disposarà de 90 minuts per a aquesta prova.
   
 • La segona consisteix a exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l’alumne en el batxillerat. Es valorarà la capacitat analítica, la creativitat i l’originalitat de les idees, el rigor argumental, així com la fluïdesa en l'expressió escrita i el domini del vocabulari i de la sintaxi. L’alumne disposarà de 75 minuts.
   
 • La tercera consisteix a respondre qüestions proposades sobre la matèria de modalitat que ha triat l’alumne en fer la inscripció, en funció de la modalitat de batxillerat cursada. L’alumne disposarà de 90 minuts per a aquesta prova.

Entre la primera i la segona proves hi haurà una pausa de 30 minuts. Entre la segona i la tercera hi haurà una pausa de 15 minuts.

Podeu consultar la descripció de les proves i els criteris generals d’avaluació al web del Departament.


 

Material específic que han de portar els alumnes

 • Per a la matèria de Dibuix Artístic: full A3 d’entre 150 i 200 g; fulls A4 Basik d’entre 150 i 200 g; llapis de grafit, estris de dibuix (regles, goma d’esborrar), llapis de colors, llapis de colors aquarel·lables; pinzell amb dipòsit d'aigua, caixa d’aquarel·les; retolador pinzell, retoladors, retoladors aquarel·lables.
 • Per a les matèries de Dibuix Tècnic i Ciències de la Terra: regles (regle, escaire, cartabó, transportador d’angles), compàs, llapis de grafit, portamines, goma, calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre-la), etc.
 • Per a la matèria d’Anàlisi Musical: auriculars.
 • Per a la matèria de Fonaments de les Arts: estris de dibuix per a tècnica seca.
 • Per a les matèries de Biologia, Economia d’Empresa, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química: regle graduat i calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre-la).
 • Per a les matèries de Grec i Llatí: diccionari. 

Important: no es podrà accedir a les proves amb telèfons mòbils ni amb rellotges digitals.

 

Puntuació i concessió dels premis  

Es poden concedir un màxim de 43 premis, que s'atorgaran a aquells alumnes que hagin obtingut la puntuació més alta.

Les proves es puntuen sobre un total de 40 punts (fins a 20 punts en la primera prova, fins a 10 punts en la segona i fins a 10 punts la tercera). La puntuació mínima exigida per obtenir un Premi Extraordinari de Batxillerat és de 34 punts.

En cas d'empat, es resoldrà aplicant els criteris de desempat següents:

 • En primer lloc, la puntuació més alta obtinguda en la primera prova, el comentari crític.
 • En segon lloc, la puntuació més alta obtinguda en la tercera prova, que correspon a la matèria de modalitat.

 

Qualificacions, reclamacions i resultats definitius

Els resultats provisionals estaran disponibles el dia 11 de juliol de 2019. Els alumnes poden consultar-los en la mateixa pàgina web on van fer la inscripció, entrant-hi amb el seu DNI/NIE/passaport i el codi RALC.

Els alumnes, o els seus tutors legals, en cas que siguin menors d’edat, poden fer una reclamació argumentada, en el formulari que es troba al mateix web, contra la qualificació obtinguda en alguna de les proves. Aquesta reclamació s’ha de fer entre el 12 i el 15 de juliol de 2019. La publicació dels resultats definitius es farà a partir del 19 de juliol de 2019.

 

 

Lliurament de premis

L'acte oficial de lliurament de premis tindrà lloc a començament del curs següent i es comunicarà personalment als alumnes premiats i als seus centres.

 

Normativa

Ordre ENS/204/2018, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (DOGC núm. 7765, de 11.12.2018)

Resolució EDU/2296/2019, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació dels alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2018-2019.

Resolució EDU/699/2019, de 14 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2018-2019 (DOGC núm. 7841, 27.3.2019).

Resolució de 22 de maig de 2019, per la qual es fixa la quantia màxima a percebre, en concepte d’assistència, per als membres del tribunal avaluador dels Premis Extraordinaris de Batxillerat per al curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 09/09/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats