Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Llengües i cultures d'origen

PlurilingüismeLa finalitat del programa és posar en valor les llengües i cultures d’origen de l’alumnat, facilitar-ne l’aprenentatge i el reconeixement acadèmic a tots els alumnes del sistema educatiu, i promoure valors de tolerància i respecte a la diversitat.

Hi poden participar els centres que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional inicial i de règim especial de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

 

Objectius

  • Establir les modalitats d’ensenyament de llengües i cultures vinculades als orígens familiars de l’alumnat, i promoure’n l’aprenentatge.
  • Fomentar la formació del professorat del sistema en l’aprenentatge d’aquestes llengües.
  • Facilitar l’acreditació i el reconeixement acadèmic d’aprenentatges de llengües no curriculars adquirits dins i fora de l’horari lectiu.
  • Incentivar l’ensenyament de llengües d’origen en horari lectiu i mitjançant professorat del sistema educatiu, prèviament format i acreditat.
  • Impulsar el desenvolupament de projectes de centre encaminats a reconèixer i posar en valor les llengües i cultures de l’alumnat.
  • Promoure la participació de centres educatius amb alumnat d’origen estranger en projectes d’internacionalització de l’educació en què participin alumnes de països o regions vinculades als orígens familiars o ancestrals dels alumnes del centre.
  • Reforçar i ampliar la col·laboració amb organismes, entitats i associacions que ofereixen accions formatives de llengua i cultura d’origen, vetllar per la qualitat de l’oferta i dur a terme les accions necessàries per garantir la coherència metodològica en l’ensenyament de totes les llengües.
  • Facilitar espais de trobada i interacció entre el professorat de llengües d’origen que imparteix la seva matèria en horari extraescolar i el professorat dels centres.
  • Difondre, a través de jornades, seminaris, etc. els projectes singulars dels centres i facilitar-los l’intercanvi de bones pràctiques i el treball en xarxa.  

 

Certificació de la innovació

Els centres destinataris que hagin desenvolupat un projecte singular o d’internacionalització per a la promoció de les llengües i cultures del seu alumnat i que, per les seves característiques i resultats obtinguts, sigui susceptible de ser considerat projecte d’innovació, poden participar en les convocatòries que publiqui el Departament d’Ensenyament de reconeixement dels projectes d’innovació pedagògica dels centres, d’acord amb l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i la resta de normativa aplicable.

 

Convalidació d'estudis de llengües estrangeres d'alumnes d'ESO

Els alumnes que cursin una segona llengua estrangera que no s'ofereixi en el centre educatiu, en el marc del Programa de llengües d'origen del Departament d’Educació o en institucions oficials o governamentals, poden sol·licitar-ne el reconeixement.

Per fer-ho, cal sol·licitar al centre, mitjançant aquest formulari, el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de segona llengua estrangera. En la sol·licitud cal adjuntar el comprovant de matrícula del centre on s’ha estudiat la segona llengua. Així mateix, a final de curs, cal presentar al centre el certificat o diploma de superació dels estudis expedit per l'organització responsable dels estudis.

El reconeixement de la formació com a segona llengua estrangera es fa efectiu en finalitzar el curs acadèmic (resolució de sol·licitud).

 

Més informació

Llengües d'origen a la XTEC

 

Normativa

Resolució ENS/2754/2018, de 20 de novembre, per la qual es crea i dona publicitat al programa Llengües i Cultures d'Origen.

 

Data d'actualització: 17/12/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats