Menú d'eines

Cercador

25 d'abril de 2017


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Preincripció (GEDAC)

Planificació prèvia

Pas 1. Planificar el procés de preinscripció d’acord amb la normativa
L’equip directiu ha d’organitzar tot el procés i ha de planificar:

 • Preparar el calendari intern del centre:
  Horari d’atenció al públic (consergeria i secretaria).
  Horari d’entrevistes personals de l’equip directiu.
  Previsió de data i hora de les sessions de treball per a les actuacions que ho requereixin (baremació, resolució de reclamacions...).
 • Elaborar la documentació informativa del centre respecte de:
  Projecte educatiu per als centres públics i del caràcter propi per als privats.
  Adscripció del centre a altres centres per facilitar la continuïtat dels estudis.
  Criteris d’admissió de l’alumnat.
  Àrea de proximitat per cada ensenyament.
  Informació dels mitjans específics d’adaptació a les exigències que requereixen determinades discapacitats de l’alumnat.
  Informació de les activitats extraescolars o complementàries i dels serveis escolars que ofereixen, així com de les quotes corresponents i del seu caràcter voluntari i no lucratiu. També cal informar si es reben ajuts públics i subvencions.
 • Preveure espais a l’interior del centre per difondre la informació del centre i del procés de preinscripció.
 • Establir una persona de l’equip directiu com a referent per al procés de preinscripció.
 • Preveure que una persona controli que sempre hi hagi prou exemplars dels impresos de sol·licitud i de la resta de documentació que s’ha de lliurar.
 • Si el centre té escoles adscrites i es considera oportú, preveure fer actuacions conjuntes amb l’escola per tal de donar a conèixer el centre.


Pas 2. Reunions amb els equips docents
L’equip directiu ha de recollir la informació sobre el nombre d’alumnes de cada grup que es preveu que no assoliran els objectius del nivell i que hauran de repetir, així com sobre les possibles baixes a final de curs. Aquesta informació és necessària per a la reserva de places per a les promocions i repeticions.

Per al cas dels ensenyaments postobligatoris, també s’ha de preveure el càlcul de la qualificació mitjana dels alumnes que vulguin participar en el procés de preinscripció. 

Document guia per calcular la qualificació mitjana als efectes d’incorporació a un cicle formatiu de grau mitjà i batxillerat


Gestió de l'oferta

Pas 3. Elaborar l’oferta
L’equip directiu concreta l’oferta tenint en compte les places que li ha assignat el Departament i la informació recollida a les reunions del pas anterior.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, la persona que determini l’equip directiu, sota la seva supervisió, hi introdueix la reserva accedint al menú Preinscripció > Previsió de places.


Pas 4. Difondre la informació
En la data prevista, l’equip directiu ha de col·locar en els espais reservats la informació següent:

 • Calendari de preinscripció.
 • Informació elaborada.
 • L’adreça i el telèfon de l’oficina municipal d’escolarització (OME), si escau.
 • Publicació de l’oferta de llocs escolars.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, podeu publicar el document de l’oferta, que es pot imprimir des de l’aplicació accedint al menú Preinscripció > Llistats d'oferta.

Recordeu d’enviar còpia d’aquesta informació a l’Ajuntament i a l’OME, si escau.

  

Gestió de les sol·licituds

Pas 5. Formalitzar les sol·licituds de preinscripció
El personal que el director determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds.

Sol·licituds emplenades en formulari en suport electrònic

 • El ciutadà ha de presentar el comprovant de la sol·licitud, que conté el codi que permet al centre recuperar les dades introduïdes pel sol·licitant.
 • És convenient revisar que les dades del comprovant corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si s’escau.

Sol·licituds emplenades en paper

 • Recollir l’imprès de la sol·licitud, comprovant que estigui omplert correctament.

Per a totes les sol·licituds

 • Recomanar als sol·licitants que emplenin el camp de correu electrònic.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Enregistrar la sol·licitud al registre d’entrada i sortida de documents i fer constar les dades del registre a totes les còpies de la sol·licitud, especialment la que es lliura al ciutadà. La data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini.
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa i del comprovant de la sol·licitud enviada informàticament és més llarg que el període de presentació de sol·licituds. Consulteu el calendari.
   

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, haureu d’introduir-hi les dades de les sol·licituds emplenades en paper i recuperar les de la sol·licitud enviada informàticament des de la mateixa aplicació.


Pas 6. Baremar les sol·licituds
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i atorga el punts corresponents del barem. 
 

germans al centre

 
Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i que assisteix al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments autoritzats que el centre imparteixi (inclòs el 1r cicle d’educació infantil), se li han de comptar els punts per germans al centre. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri.

En el cas de centres adscrits, a diferència de l'any anterior, només es té dret als punts per germans si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que té la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.
 

família nombrosa
o monoparental


 La condició de família nombrosa o de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament Treball, Afers Social i Famílies. En el cas que no se’n disposi, s’ha d’aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit.
 

pares, tutors o germans exalumnes del centre

 •  En el cas de fusió, absorció, transformació o integració de centres, es comptabilitzen els punts per aquest criteri si els familiars són exalumnes dels centres inicials.
 • En el cas de divisió o desagregació de centres, es comptabilitzen si els familiars són exalumnes del centre inicial i demanen plaça en qualsevol dels centres resultants.
 • En el cas d’extinció d’un centre, els alumnes sol·licitants amb familiars exalumnes d’aquest centre no obtenen cap puntuació, malgrat que hi hagi un centre que custodiï la documentació del centre extingit.
 • En cap cas s’aplica aquest concepte quan el familiar és exalumne d’un centre adscrit al qual es demana plaça.

 
Consulteu l'apartat FAQ i material de suport per a més informació sobre la baremació.

 >> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, heu d’introduir-hi les noves sol·licituds i les modificacions a l’aplicació. 

 

Pas 7. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elabora la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent a cada criteri del barem. Abans de fer pública la llista, és convenient revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, heu d’accedir a l’aplicació, descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 8. Recollir i valorar les reclamacions
El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions presentades. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document de la reclamació i en la còpia d’aquesta reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant de la presentació.

L’equip directiu del centre, i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació presentada.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, hi heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 9. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions
Un cop introduïdes les modificacions pertinents, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elabora la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat als efectes de desempat. Abans de fer pública la llista, és convenient revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, heu d’accedir a l’aplicació, descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 10. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds
Un cop dut a terme el sorteig, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elabora la llista ordenada definitiva de sol·licituds. Abans de fer pública la llista, és convenient revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, heu d’accedir a l’aplicació, descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los. 

 

 

Gestió de les assignacions

Pas 11. Elaborar i difondre l’oferta final
Si el Departament ha comunicat canvis en l’assignació de llocs escolars del centre o hi ha canvis en la reserva de places, l’equip directiu ha de concretar l’oferta final. L’equip directiu ha de col·locar el document amb l’oferta final en els espais reservats del centre.

Recordeu d’enviar còpia d’aquesta informació a l’Ajuntament i a l’OME, si escau. 

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC i és necessari fer una rectificació de la reserva de places, cal informar a la Inspecció perquè faci el canvi, accedint al menú Preinscripció > Previsió de places. Podeu publicar el document de l’oferta, d’acord amb el calendari, que es pot imprimir des de l’aplicació accedint al menú Preinscripció > Llistats d’oferta.


Pas 12. Elaborar i publicar les llistes d’alumnes assignats al centre, d’alumnes assignats a un altre centre i d’alumnes en llista d’espera
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elabora la llista d’alumnes admesos al centre, la llista d’espera i, si escau, la llista d’alumnes preinscrits en el centre i assignats a un altre centre, a partir de les places disponibles, la puntuació definitiva del barem i els criteris de desempat. L’equip directiu del centre ha de col·locar aquestes llistes en els espais reservats de l’interior del centre.

>> Si utilitzeu l’aplicació GEDAC, heu d’accedir a l’aplicació, descarregar el PDF corresponents i imprimir-los.
 

Pas 13. Valorar el procés
L’equip directiu, un cop acabat el procés de preinscripció, convoca el consell escolar per valorar el procés de preinscripció i fa constar en l’acta de la sessió que el procés s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, així com les incidències produïdes, si escau. Aquesta informació s’ha de fer arribar als Serveis Territorials corresponents.


Pas 14. Acollir l’alumnat assignat

L’equip directiu planifica els actes, reunions i entrevistes que consideri necessaris per acollir els alumnes al centre.

 

 

Qüestions a tenir en compte

Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants. Consulteu les Recomanacions per als centres i serveis educatius a l'apartat Protecció de dades personals.

El sol·licitant pot consultar la seva puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i assignació a la pàgina web de preinscripció mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació personal de la persona que consta com a primer tutor de l’alumne o de la persona interessada (si és major d’edat).

En el cas que un ciutadà demani el codi de la seva sol·licitud al centre, se li facilitarà després de comprovar que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

Trobareu més informació a l'apartat FAQ i material de suport.

 

Normativa

Resolució ENS/1033/2016, de 20 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017

Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Resolució ENS/734/2016, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats