Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licituds i llistes

Gestió de les sol·licituds

Novetats

Una vegada presentada la sol·licitud (electrònica i suport informàtic) i durant el termini de presentació de sol·licituds, l’alumne/a podrà modificar les dades relatives als criteris de prioritat, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats. Això implica que a diferència de convocatòries anteriors, la gestió de sol·licituds a l’aplicació es trasllada al final del període de presentació.

Cal tenir en compte també que les dades vàlides, en cas de modificació per part de l’alumne/a, són les corresponents amb la darrera actualització de dades.
 

Per als cicles formatius de grau superior de formació professional

S’implanta la sol·licitud electrònica i implica:

 • Identificació del sol·licitant
 • Lligam de l’alumne amb el RALC de forma automàtica
 • Registre electrònic de la sol·licitud (S@rcat)

En la preinscripció als cicles de grau mitjà s’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper.

Es recuperen les qualificacions de tots els alumnes que al·leguen:

 • Alumnes que han finalitzat l’ESO, a  partir del curs 2017-2018
 • Alumnes que finalitzen l’ESO el curs actual,  la qualificació mitjana dels tres primers cursos a efectes de preinscripció (1r, 2n i 3r de l’ESO)
 • Formació professional de grau mitjà i batxilerat, a partir del curs 2016-2017

 

Pas 1. Formalitzar la sol·licitud de preinscripció

El personal que el director o directora determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds. És especialment important posar a disposició dels alumnes els ordinadors necessaris per emplenar les sol·licituds electròniques o amb suport informàtic.

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (RALC).És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats i les famílies també poden consultar-ho en línia al web del Departament.
 • Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatori per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC). És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza més tard que el període de presentació de sol·licituds.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant una adreça electrònica on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud. En canvi si és menor d’edat serà necessari que a la sol·licitud indiqui quins són els tutors legals i qui serà el tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

 

 

Sol·licitud electrònica

Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

Més informació sobre la identificació digital.

El ciutadà s’identifica electrònicament, introdueix el número d’identificador de l’alumne i emplena la sol·licitud electrònica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds.

Un cop enviada electrònicament, la sol·licitud de preinscripció queda automàticament vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al registre electrònic (S@rcat), i participa al procés de preinscripció. Durant el període de presentació de sol·licituds l’alumne/a podrà modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats si és necessari.

No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la seva filiació.

Només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació:

 • Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (batxillerat o cicles de grau mitjà d’FP), del 2017-2018 (ESO) o del 2011 (proves d’accés).
 • Tècnics d’FP que vulguin acreditar formació addicional (curs específic d’accés, curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, formació per a les proves d’accés) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés diferents.
 • Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.
 • Alumnes amb requisit acadèmic obtingut fora de Catalunya.
 • Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o a Catalunya abans de l’any 2016. Si l’estudi homologat al·legat és diferent al batxillerat o l’ESO, s’ha de presentar la documentació acreditativa en tots els casos.
  En aquest cas, cal recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.

 

Sol·licitud emplenada amb suport informàtic

El ciutadà ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. Implica, en primer lloc, l’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i, en segon lloc, la presentació del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció. Si no es presenta el resguard al centre, la sol·licitud no es considera presentada.

En el moment d’enviar la sol·licitud, es valida electrònicament el DNI/NIE. Si l’intercanvi de dades no és correcte o l’alumne/a (pare/mare/tutor/a) s’ha identificat amb passaport o document identificatiu de la Unió Europea, juntament amb el resguard ha de presentar original i fotocopia del document identificatiu corresponent i, si és menor d’edat i no fa els 18 anys el 2019, document identificatiu del pare/mare/tutor/a i acreditació de la filiació.

És convenient revisar que les dades del resguard que presenta l’interessat es corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, s’haurà de recordar a l’alumne/a que va realitzar una modificació i que ha de presentar el resguard que correspon a aquesta última (es podria donar al cas que hagués d’anar a presentar el resguard a un altre centre, si ha modificat el centre de primera opció).

Només en els casos en què no s’han pogut recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne/a ha de presentar el resguard de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació o durant el període de reclamacions a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:

 • Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (batxillerat o cicles de grau mitjà d’FP) , del 2017-2018 (ESO) o del 2011 (proves d’accés).
 • Tècnics d’FP que vulguin acreditar formació addicional (curs específic d’accés, curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, formació per a les proves d’accés) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés diferents.
 • Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.
 • Alumnes amb requisit acadèmic obtingut fora de Catalunya.
 • Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o a Catalunya abans de l’any 2016. Si l’estudi homologat al·legat és diferent al batxillerat o l’ESO, s’ha de presentar la documentació acreditativa en tots els casos.
  En aquest cas, cal recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.

Cal registrar la sol·licitud al registre d’entrada de documents i fer constar les dades del registre en totes les còpies de la sol·licitud, especialment en la que es lliura al ciutadà. El resguard s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.
 

>> A l’aplicació GEDAC vincular amb el RALC les sol·licituds enviades amb suport informàtic i fer les validacions de criteris de totes les sol·licituds des de la mateixa aplicació.

 

Pas 2. Baremar les sol·licituds

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i que dona dret a l’aplicació dels criteris de prioritat corresponents al requisit d’accés al·legat.

Cal comprovar que la via d’accés i les prioritats que s’han fet constar a la sol·licitud corresponen a la documentació acreditativa presentada i cal enregistrar la qualificació que cal tenir en compte per a l’assignació, que és la dels requisits acadèmics al·legats.

En la data prevista en el calendari, a GEDAC es recuperen les qualificacions de les bases de dades del Departament d’Ensenyament en els casos següents:

 • Per als cicles de grau mitjà: l’aplicació recupera la qualificació de les proves d’accés fetes a Catalunya des del 2011 i dels alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018, així com la qualificació mitjana dels alumnes que estan cursant quart d’ESO actualment.
 • Per als cicles de grau superior:
  - Via de batxillerat: en el cas d’haver finalitzat el batxillerat a Catalunya des del curs 2016-2017 o que s’al·lega com a requisit d’accés un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016.
  - Via de tècnics d’FP: si han finalitzat el cicle a Catalunya des del curs 2016-2017. En cas que al·leguin formació addicional, sempre han de presentar el certificat de superació del curs.
  - Via de proves d’accés i altres titulacions: els alumnes que tenen la prova d’accés superada a Catalunya a partir de l’any 2011.

En tots els casos, si no es recupera la qualificació cal que els interessats aportin el certificat corresponent durant el període de reclamacions a la llista de barem provisional.

Consulteu l'apartat Preguntes més freqüents per a més informació sobre l'ordenació per barem.


>> A l’aplicació GEDAC, cal validar cadascun dels criteris i prioritats al·legats a la sol·licitud, un cop s'ha comprovat que el sol·licitant hi té dret d’acord amb la documentació acreditativa o la informació recuperada. Només si el criteri està validat se li assignen els punts del barem.

 

Pas 3. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la, fent-ne un mostreig, i comprovar especialment que s'hi han reflectit correctament les validacions dels criteris.

 L’equip directiu ha de publicar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la Llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar-ne els PDF corresponents i imprimir-los.

 

Pas 4. Recollir i valorar les reclamacions

El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions que s'han presentat al centre. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document i còpia de la reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant.

L’equip directiu del centre i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació que s'ha presentat.

>> A l’aplicació GEDAC heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 5. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

Un cop introduïdes les modificacions pertinents, cal publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat a l'efecte del desempat. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, l’ha de revisar, fent-ne un mostreig, i comprovant que les validacions dels criteris s'han reflectit correctament, i també les modificacions pertinents.

 L’equip directiu ha de fer pública la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la Llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar-ne els PDF corresponents i imprimir-los.

 

Pas 6. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds

Un cop s'ha fet el sorteig, cal publicar la llista ordenada definitiva. Abans, però, el personal de secretaria (amb la supervisió de l’equip directiu) ha de revisar-la fent-ne un mostreig.

L’equip directiu ha de fer pública la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la Llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar-ne els PDF corresponents i imprimir-los.

  

 

Qüestions a tenir en compte

 1. Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants.

 2. El sol·licitant pot consultar la puntuació provisional, la puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i l'assignació al web de preinscripció, mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació personal del tutor o tutora de l’alumne indicat a la sol·licitud de preinscripció, a l'efecte de consultes del procés o de la persona interessada (si és major d’edat). Si l’alumne o alumna és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud i accedirà a la consulta amb les seves dades. En canvi si és menor d’edat serà necessari que per accedir a la consulta indiqui les dades del tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

Si un ciutadà demana el codi de la seva sol·licitud al centre, se l'hi ha de facilitar, tot i que cal comprovar abans que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o tutora o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

 3. Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

 4. Trobareu més informació a l'apartat Preguntes més freqüents 

  

 

Darrera actualització: 6 de març de 2019