Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licituds i llistes

Gestió de les sol·licituds

Important! Cicles formatius de grau superior
Correcció d’errades en la tria del nivell en la sol·licitud (del 28 de juny al 4 de juliol)


 

Novetats per als cicles formatius de grau superior de formació professional

S'’implanta la sol·licitud electrònica, que implica:

• Identificació del sol·licitant.
• Lligam de l’alumne amb el RALC de forma automàtica.
• Registre electrònic de la sol·licitud (S@rcat).

En la preinscripció als cicles de grau superior s’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper.

Es recuperen les qualificacions de tots els alumnes que al·leguen el batxillerat o un cicle de de formació professional de grau mitjà com a requisit d’accés, finalitzat a Catalunya els cursos 2016-2017 o 2017-2018.

 

Pas 1. Formalitzar la sol·licitud de preinscripció

El personal que el director o directora determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds. És especialment important posar a disposició dels alumnes els ordinadors necessaris per emplenar les sol·licituds electròniques o amb suport informàtic.

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (RALC).
 • Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatori per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC). És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats.
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Novetat

 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant una adreça electrònica on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a Internet (OVT).

 

Sol·licitud electrònica
(només per als cicles formatius de formació professional de grau superior)

Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

Més informació sobre la identificació digital.

El ciutadà s’identifica electrònicament, introdueix el número d’identificador de l’alumne i emplena la sol·licitud electrònica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds.

Un cop enviada electrònicament, la sol·licitud de preinscripció queda automàticament vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al registre electrònic (S@rcat), i participa al procés de preinscripció.

No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la seva filiació.

Només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació:

 • Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (batxillerat o cicles de grau mitjà d’FP) o del 2011 (proves d’accés).
 • Tècnics d’FP que vulguin acreditar formació addicional (curs específic d’accés, curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, formació per a les proves d’accés) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés diferents.
 • Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.
 • Alumnes amb requisit acadèmic obtingut fora de Catalunya.
 • Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o a Catalunya abans de l’any 2016. Si l’estudi homologat al·legat és diferent al batxillerat, s’ha de presentar la documentació acreditativa en tots els casos.
  En aquest cas, cal recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.

 

Sol·licitud emplenada amb suport informàtic

El ciutadà ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, ha de presentar el comprovant de la sol·licitud degudament signat, amb la documentació identificativa (DNI, NIE, passaport) i de filiació, dins el termini previst per presentar la documentació.

És convenient revisar que les dades del comprovant corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si escau.

En el cas dels cicles formatius de grau mitjà, cal presentar la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.

Per als cicles formatius de grau superior, només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació:

 •  Alumnes de Catalunya amb requisit acadèmic obtingut abans del curs 2016-2017 (batxillerat o cicles de grau mitjà d’FP) o del 2011 (proves d’accés).
 • Tècnics d’FP que vulguin acreditar formació addicional (curs específic d’accés, curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, formació per a les proves d’accés) i alumnes que al·leguin altres requisits d’accés diferents.
 • Esportistes d’alt rendiment o alt nivell.
 • Alumnes amb requisit acadèmic obtingut fora de Catalunya.
 • Alumnes que al·leguin estudis estrangers homologats fora de Catalunya o a Catalunya abans de l’any 2016. Si l’estudi homologat al·legat és diferent al batxillerat, s’ha de presentar la documentació acreditativa en tots els casos.

En aquest cas, cal recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.

Cal registrar la sol·licitud al registre d’entrada de documents i fer constar les dades del registre en totes les còpies de la sol·licitud, especialment en la que es lliura al ciutadà. El comprovant s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.


Sol·licitud emplenada en paper. Consulteu el catàleg de models
(només per a cicles formatius de formació professional de grau mitjà)

 • Recollir l’imprès de la sol·licitud, comprovant que estigui emplenat correctament.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades (tant la identificativa i de filiació com dels criteris que cal considerar) i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Registrar la sol·licitud al registre d’entrada de documents i fer constar les dades del registre en totes les còpies de la sol·licitud, especialment en la que es lliura al ciutadà. Aquesta data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini.

>> A l’aplicació GEDAC haureu d’introduir les dades de les sol·licituds emplenades en paper, vincular amb el RALC les sol·licituds enviades amb suport informàtic i fer les validacions de criteris de totes les sol·licituds des de la mateixa aplicació.

 

Pas 2. Ordenar per barem les sol·licituds

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i que dona dret a l’aplicació dels criteris de prioritat corresponents al requisit d’accés al·legat.

Cal comprovar que la via d’accés i les prioritats que s’han fet constar a la sol·licitud corresponen a la documentació acreditativa presentada i cal enregistrar la qualificació que cal tenir en compte per a l’assignació, que és la dels requisits acadèmics al·legats.

En la data prevista en el calendari, a GEDAC es recuperen les qualificacions de les bases de dades del Departament d’Ensenyament en els casos següents:

 • Per als cicles de grau mitjà: l’aplicació recupera la qualificació de les proves d’accés fetes a Catalunya des del 2011.
 • Per als cicles de grau superior:
  - Via de batxillerat: en el cas d’haver finalitzat el batxillerat a Catalunya des del curs 2016-2017 o que s’al·lega com a requisit d’accés un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016.
  - Via de tècnics d’FP: si han finalitzat el cicle a Catalunya des del curs 2016-2017. En cas que al·leguin formació addicional, sempre han de presentar el certificat de superació del curs.
  - Via de proves d’accés i altres titulacions: els alumnes que tenen la prova d’accés superada a Catalunya a partir de l’any 2011.

En tots els casos, si no es recupera la qualificació cal que els interessats aportin el certificat corresponent durant el període de reclamacions a la llista de barem provisional.

Consulteu l'apartat Preguntes més freqüents per a més informació sobre l'ordenació per barem.


>> A l’aplicació GEDAC, cal validar cadascun dels criteris i prioritats al·legats a la sol·licitud, un cop s'ha comprovat que el sol·licitant hi té dret d’acord amb la documentació acreditativa o la informació recuperada. Només si el criteri està validat se li assignen els punts del barem.

 

Pas 3. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la, fent-ne un mostreig, i comprovar especialment que s'hi han reflectit correctament les validacions dels criteris.

 L’equip directiu ha de publicar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la Llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar-ne els PDF corresponents i imprimir-los.

 

Pas 4. Recollir i valorar les reclamacions

El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions que s'han presentat al centre. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document i còpia de la reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant.

L’equip directiu del centre i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació que s'ha presentat.

>> A l’aplicació GEDAC heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 5. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

Un cop introduïdes les modificacions pertinents, cal publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat a l'efecte del desempat. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, l’ha de revisar, fent-ne un mostreig, i comprovant que les validacions dels criteris s'han reflectit correctament, i també les modificacions pertinents.

 L’equip directiu ha de fer pública la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la Llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar-ne els PDF corresponents i imprimir-los.

 

Pas 6. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds

Un cop s'ha fet el sorteig, cal publicar la llista ordenada definitiva. Abans, però, el personal de secretaria (amb la supervisió de l’equip directiu) ha de revisar-la fent-ne un mostreig.

L’equip directiu ha de fer pública la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la Llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar-ne els PDF corresponents i imprimir-los.

  

 

 

Qüestions a tenir en compte

 1. Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants. 

 2. El sol·licitant pot consultar la seva puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i assignació a la pàgina web de preinscripció mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació personal d’un dels tutors de l’alumne o de la persona interessada (si és major d’edat).

En el cas que un ciutadà demani el codi de la seva sol·licitud al centre, se li facilitarà després de comprovar que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

 3. Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

 4. Trobareu més informació a l'apartat Preguntes més freqüents.

  

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats