Menú d'eines

Cercador

18 de febrer de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Fi del procés

Pas 1. Finalització del procés de matrícula
Un cop avaluat l’alumnat que ha participat en les proves extraordinàries de setembre i s’han acabat d’enregistrar totes les matrícules dels alumnes (tant les dels alumnes propis del centre com dels alumnes procedents del procés de preinscripció), el personal de secretaria del centre, amb la supervisió de la direcció, ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.

Cal accedir a la pantalla corresponent de RALC i “finalitzar” nivell per nivell, començant pel primer i en ordre creixent.

>> Consultar més informació sobre la finalització a RALC


Pas 2. Elaborar i publicar les llistes d’alumnes matriculats al centre
A inici de curs, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, obté la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió, que inclou el nombre de vacants resultants un cop finalitzat en procés.

L’equip directiu del centre ha de col·locar aquestes llistes en els espais reservats de l’interior del centre.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar el PDF corresponent i imprimir-lo.

 

Pas 3. Valorar el procés
L’equip directiu, un cop acabat el procés de preinscripció, convoca el consell escolar per valorar el procés de preinscripció i fa constar en l’acta de la sessió que el procés s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent, així com les incidències produïdes, si escau. Aquesta informació s’ha de fer arribar als Serveis territorials corresponents.

 

Pas 4. Acollir l’alumnat assignat
L’equip directiu planifica els actes, reunions i entrevistes que consideri necessaris per acollir els alumnes al centre.

 

Pas 5. Arxivar la documentació
Cal guardar un mínim de quatre anys les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. Els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de la primera petició.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats