Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Sol·licituds i llistes

Gestió de les sol·licituds

Pas 1. Formalitzar les sol·licituds de preinscripció

El personal que el director determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds.

 • Cal emplenar el camp de l’identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne. 
  Els alumnes que són nous són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, han de deixar el camp en blanc. En canvi és obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC)És una informació que han de facilitar els centres on estan escolaritzats i les famílies també poden consultar-ho en línia al web del Departament.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Enregistrar la sol·licitud al registre d’entrada i sortida de documents i fer constar les dades del registre a totes les còpies de la sol·licitud, especialment la que es lliura al ciutadà. La data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini (per a les presentades en suport electrònic compta la data d’enregistrament i el comprovant s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació).
 • Recordeu que el termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza més tard que el període de presentació de sol·licituds.
 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.
 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a Internet (OVT).
 • Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud. En canvi si és menor d’edat serà necessari que a la sol·licitud indiqui quins són els tutors legals i qui serà el tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.
 •  

Sol·licituds emplenades en formulari en suport informàtic

 • El ciutadà ha d’emplenar el formulari dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, ha de presentar el comprovant de la sol·licitud degudament signat i junt amb la documentació, dins el termini previst per a la presentació de documentació.
 • És convenient revisar que les dades del resguard corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si s’escau.


Sol·licituds emplenades en paper: 
Consulteu el catàleg de models

 

>> A l’aplicació GEDAC haureu d’introduir-hi les dades de les sol·licituds emplenades en paper i recuperar les de la sol·licitud enviada informàticament des de la mateixa aplicació.

 

Pas 2. Baremar les sol·licituds

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprova que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i dona dret a l’aplicació dels criteris de prioritat.

 • Comprovar que la via d’accés que s’ha fet constar a la sol·licitud correspon a la documentació acreditativa presentada.
 • Enregistrar la qualificació que cal tenir en compte per a l’assignació, que és la de la prova d’accés o la dels estudis previs que donen dret a l’exempció de la prova o a l’accés directe.
 • Cal tenir en compte que l’aplicació recupera la qualificació de les proves d’accés realitzades a Catalunya des del 2011. Només si no es recupera cal que els interessats portin el certificat corresponent.

Consulteu l'apartat Preguntes més freqüents per a més informació sobre la baremació.

>>  A l’aplicació GEDAC, cal validar cadascun dels criteris al·legats a la sol·licitud, un cop comprovat que hi té dret d’acord amb la documentació acreditativa. Només si el criteri està validat se li assignen els punts de barem corresponents.

 

Pas 3. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 4. Recollir i valorar les reclamacions

El personal que la direcció determini ha de recollir les reclamacions presentades. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document de la reclamació i en la còpia d’aquesta reclamació, que cal entregar a la persona interessada com a justificant de la presentació.

L’equip directiu del centre, i, si escau, el consell escolar, ha de valorar i resoldre la reclamació, d’acord amb la normativa i la documentació presentada.

>> A l’aplicació GEDAC, hi heu d’introduir les rectificacions corresponents.

 

Pas 5. Elaborar i publicar la llista de sol·licituds amb el barem, un cop resoltes les reclamacions

Un cop introduïdes les modificacions pertinents, cal publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem i el número assignat als efectes de desempat. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, l’ha de revisar fent un mostreig i comprovar especialment que les validacions dels criteris s’hi ha reflectit correctament i que s’hi ha reflectit les modificacions que escaiguin.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

 

Pas 6. Elaborar i publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds

Un cop dut a terme el sorteig, cal publicar la llista ordenada definitiva. Abans de fer pública la llista, el personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, ha de revisar-la fent un mostreig.

L’equip directiu ha de col·locar la llista en els espais reservats de l’interior del centre. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

>> A l’aplicació GEDAC, heu de descarregar els PDF’s corresponents i imprimir-los.

  

 

Qüestions a tenir en compte

 1. Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants. 

 2.  El sol·licitant pot consultar la puntuació provisional, la puntuació un cop resoltes les reclamacions, la posició en la llista ordenada definitiva i l'assignació a web de preinscripció, mitjançant el codi de sol·licitudi el número d’identificació personal del tutor o tutora de l’alumne indicat a la sol·licitud de preinscripció, a l'efecte de consultes del procés o de la persona interessada (si és major d’edat). Si l’alumne o alumna és major d’edat o fa els 18 anys el 2019 presenta i signa la sol·licitud i accedirà a la consulta amb les seves dades. En canvi si és menor d’edat serà necessari que per accedir a la consulta indiqui les dades del tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

Si un ciutadà demana el codi de la seva sol·licitud al centre, se l'hi ha de facilitar, tot i que cal comprovar abans que és efectivament la persona que consta com a primer tutor o tutora o com a persona interessada (si és major d’edat) en la sol·licitud.

 3. Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

 4. Trobareu més informació a l'apartat Preguntes més freqüents.

  

 

Data d'actualització. 1 d'abril de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats